Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1194

V roce 1952 vstoupila v platnost smlouva mezi Francií, Německem, Itálií, Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem. Tato smlouva se zaměřovala na integraci v oblasti ocelářství a zpracování uhlí. Mezi státy byla zrušena některá cla a vývozní kvóty.

Jak se tato smlouva nazývá?


ZSV Stát a právo otázka ID 1178

Které z následujících tvrzení o veřejném ochránci práv není pravdivé?


ZSV Stát a právo otázka ID 1174

Která z následujících oblastí nepatří do veřejného práva?


ZSV Stát a právo otázka ID 1173

Pan Daniel je úspěšný podnikatel v kavárenském odvětví a jen ve Velké Bíteši má tři úspěšné kavárny. Jedna z nich se ale nachází v ulici, v níž platí zákaz vjezdu, což mu výrazně snižuje tržby. Rozhodl se tedy kontaktovat místního náměstka pro dopravu se záměrem pokusit se ho přesvědčit o změně dopravního značení.

Jak by se dalo z politologického hlediska označit jednání pana Daniela?


ZSV Stát a právo otázka ID 1167

Jakým způsobem je obsazována pozice hejtmana jakožto nejvyšší pozice v krajském zastupitelstvu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1163

A) merkantilismus1) Stát má zasahovat do ekonomiky.
B) keynesiánská ekonomie2) Hlavním zdrojem příjmu je zahraniční obchod.
C) klasická politická ekonomie3) Hlavním zdrojem příjmu je zemědělství.
D) fyziokratismus4) Stát nemá zasahovat do ekonomiky.

Ve které z následujících možností jsou hlavní ekonomické teorie správně přiřazeny k jejich myšlenkám?


ZSV Stát a právo otázka ID 1160

Které z uvedených tvrzení o volebním systému do Poslanecké sněmovny není pravdivé?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1155

V roce 1918 formuloval Tomáš G. Masaryk v USA text smlouvy, která definovala budoucí soužití Čechů a Slováků a schvalovala jejich spojení v samostatném státě. Tato dohoda byla podepsána 30. května 1918 a později se stala předmětem vnitropolitického boje o autonomii Slovenska.

Jaký dokument popisuje uvedený text?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1152

Které státy vstoupily do EU v roce 2004 a zároveň v současnosti nepoužívají jako svou měnu euro?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1151

Území je na svém okraji uzavřené, osídleno Němci, má však také uvnitř velké německé jazykové ostrovy. Český národ je svým původem nám cizí. Avšak v tisíciletém společenství byla jeho kultura formována a vytvořena podstatně pod německým vlivem. Český národ sám vytvořil svůj poměr k národu německému ve staletích tu těsněji, tu volněji: a každé těsnější přimknutí vedlo k rozkvětu německého a českého národa, každé rozdělení ke katastrofě. Přednosti a hodnoty německého lidu jsou nám známy.

Kdo pronesl uvedená slova?


1 ... 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 ... 20