Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 980

Ratifikace této smlouvy znamenala nové stadium vývoje evropské integrace. Státy se v ní zavázaly vytvořit společnou měnovou a hospodářskou unii a rozšířit její pravomoci i na úroveň politické unie.

Kdy tato smlouva vstoupila v platnost?


ZSV Stát a právo otázka ID 979

Co znázorňuje výše uvedený graf?


ZSV Stát a právo otázka ID 977

Tato politická ideologie touží po nastolení absolutního bezvládí. Jakákoliv forma státu je formou jakéhosi útlaku a omezením svobody. Zastánci této ideologie zcela odmítají jakékoliv formy nadvlády jednoho člověka nad druhým.

Která z následujících ideologií odpovídá výše uvedenému popisu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 931

Která z uvedených možností správně popisuje ontologii světa podle svatého Augustina?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 930

Tento filozofický směr se snaží veškeré vědění podložit novodobými poznatky z matematiky a logiky, a tím oprostit filozofii od všeho ontologického. Vše musí být empiricky prokazatelné. Filozofové tohoto směru zmenšili rozptyl svého zkoumaní jen na jednu složku, a to na vyjadřování člověka. Začali s analýzou lidské řeči.

Který z nabízených filozofických směrů odpovídá výše uvedenému textu?


ZSV Stát a právo otázka ID 928

Komu nenáleží právo zákonodárné iniciativy v politickém systému České republiky?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 927

Jaké datum označuje symbolický konec tzv. zlatých dvacátých let?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 924

Která z následujících možností správně popisuje, co říká Článek 5 Severoatlantické smlouvy, který byl poprvé uplatněn 11. září 2001?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 922

________ byl ustanoven v roce 1952 za účelem dohlížení nad stejným výkladem evropského práva. Mezi jeho další funkce patří vymáhání tohoto práva, zrušení právního předpisu EU, postihy orgánů EU a další. Je složen ze dvou soudů: ________ a ________.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 921

Která z uvedených možností správně definuje sangvinika dle Eysenckovy typologie osobnosti?


1 ... 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20