Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1246

Jaké období Rakouského císařství se pojí se jménem Alexander Bach, který zavedl v zemi tzv. Bachův absolutismus (jinak také neoabsolutismus), v němž byla výrazně omezena politická práva jedince a platily tzv. silvestrovské patenty?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1245

V roce 1980 vzniklo masově podporované společenské hnutí s názvem Solidarita, které se postavilo proti tehdejšímu komunistickému režimu. V roce 1989 byli zastupitelé této společnosti u kulatého stolu, kde jednali se zástupci režimu o nové podobě státu.

V které z následujících zemí vznikla a působila Solidarita?


ZSV Stát a právo otázka ID 1244

Která z níže uvedených možností nepatří mezi principy demokracie?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1240

________ představuje vůbec nejrozsáhlejší experiment reformního komunismu. Začala/o jako opožděný pokus o destalinizaci v zemi, jež toužila po hlubokých, zásadních změnách – proto také záhy, vlivem spontánního pohybu ­společnosti, přerostla/o v proces, který začal ­odbourávat nejen stalinské dědictví ale i základní charakteristiky režimu.
Akademický bulletin, Jitka Vondrová, 2008, upraveno

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1238

  1. Pokud by veřejnost mohla narušit průběh jednání.
  2. Pokud by v průběhu soudu mohlo dojít k vyzrazení utajovaných informací chráněných zákonem.
  3. Pokud by výpověď svědka mohla ohrozit jeho bezpečnost.

Která z následujících tvrzení obsahují podmínky, jež by mohly vést k vyloučení veřejnosti ze soudního jednání?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1236

Která z následujících velmocí se v 50. a 60. letech 20. století obávala tzv. teorie domina (situace, kdy změna režimu v jednom státě nastartuje podobné změny i ve státech okolních) a svou zahraniční politiku proto zaměřila na to tento efekt potlačit?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1234

________ je jednorázový vklad na bankovní účet na přesně stanovenou dobu. Vložené peníze se na tomto účtu úročí určitou úrokovou sazbou.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1233

Které z uvedených dělení sociálních útvarů (skupin) je nesprávné?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1227

Který z uvedených filozofů odmítal myšlenku světa lidí a světa idejí, jak ji definovali Platón a Sokrates?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1226

Která z uvedených osobností je zakladatelem a zastáncem tzv. kritického racionalismu?


1 ... 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 20