Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1718

V červenci roku 1918 byla popravena celá carská rodina spolu s nejbližšími služebníky ve sklepení domu, kde přežívali. Rozhodnutí vynesl výkonný výbor s plným vědomím Vladimira I. Lenina. Bolševické síly se tak vyrovnaly s carskou minulostí a mohly se plně věnovat občanské válce.

Ve které z následujících možností jsou uvedeny historické události chronologicky správně (od nejstaršího po nejnovější)?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1714

Kresba zobrazuje debatu dvou politiků, která se odehrála 17. října 2000.

Jaké je jméno politika, který je vyobrazen vpravo?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1712

Které z uvedených děl nenapsal Friedrich Nietzsche?


ZSV Stát a právo otázka ID 1706

Platón definoval 4 způsoby vlády, které seřadil od nejlepší po nejhorší. Předpokládal, že se tyto formy vlády budou střídat v cyklu.

Jaké je Platónem definované pořadí těchto forem vlády?


ZSV Stát a právo otázka ID 1705

  1. Držitelem politické moci je lid.
  2. Hlavou státu je prezident.
  3. Pravidelně se opakují volby.
  4. Moc se dělí na výkonnou, zákonodárnou a soudní.
  5. Vysoká koncentrace moci je v rukou vlády.

Která z uvedených tvrzení o demokracii jsou pravdivá?


ZSV Stát a právo otázka ID 1702

Tato politická strana se snaží mít co největší členskou základnu. Má velmi dobře propracované stranické buňky a zvládá jejich koordinaci. Významným zdrojem příjmů jsou pro ni členské poplatky. Má jasný ideový základ.

Jaký typ politické strany je popsán výše?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1699

Jedná se o ekonomický směr, který prosazuje návrat k hospodářskému liberalismu, zdůrazňuje boj s inflací a silně kritizuje zásahy státu do ekonomiky. Prosazuje také samoregulaci trhů.

Která z následujících možností odpovídá výše uvedenému textu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1698

Která z nabízených možností uvádí významného českého sociologa?


ZSV Stát a právo otázka ID 1697

Který z těchto výroků o vzniku manželství není pravdivý?


ZSV Stát a právo otázka ID 1696

V České republice je atypický soudní systém sestávající ze čtyř stupňů. Nejvýše je postavený ________ a ________, pod nimi se nachází soud ________, pod ním se nachází krajské soudy a nejnižší soudní instancí jsou soudy ________.

Kterou z níže uvedených možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


[1] 2 3 4 5 6 ... 20