4. 7. 2022

Test VŠP od Scio: jak se liší od OSP?

Kategorie: 

Obsah

Studijní plán na přijímačky
K úspěšné přípravě na přijímačky na VŠ ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě spousty řešených úloh.
CHCI NA VYSOKOU!

Jak se liší test OSP a test VŠP od Scio?

Společnost Scio organizuje několik typů testů. Mezi ně patří i OSP, tedy test Obecných studijních předpokladů. Tento test má další dvě verze, a to anglickou General Academic Prerequisites a slovenskou Všeobecné študijné předpoklady. Otázkou je – jak moc se tyto verze odlišují?

test OSP a test VŠP od Scio

Obsahově se české OSP a slovenské VŠP neliší. Jedná se o identické testy, rozdílný je pouze jazyk, v němž je test zadaný. Test je rozdělený na dva oddíly, verbální a analytickou část. Každý oddíl se skládá z 33 úloh, na první z nich je vymezeno 35 minut, na druhý 50 minut. Shoduje se i průběh samotného testu. Mezi oddíly není možné přeskakovat, je nutné dodržet časový limit.

Cílem VŠP, stejně tak jako OSP, není ověřovat znalosti získané na střední škole, ale snaží se zjistit předpoklady ke studiu. Proto úlohy vycházejí čistě ze zadání. Tím testy slibují objektivitu a spravedlivost při vyhodnocování – nezáleží na úrovni výuky střední školy, z nichž uchazeči přicházejí.

Co se týče bodování, všechny úlohy mají stejnou váhu. Proto nejprve řeš úlohy, které jsou pro tebe snadnější, k obtížnějším se můžeš následně vrátit.

Verbální oddíl

Ve verbálním oddíle se testuje práce s jazykem, porozumění textu a argumentace. Dílčími sekcemi verbálního oddílu jsou tedy doplňování do vět, vztahy mezi slovy, synonyma a antonyma, co není v souladu se zadaným textem, krátké a dlouhé texty a porovnávání textů. Příkladem verbálního oddílu jsou pak následující úlohy:

Doplňování do vět:

Očekával velké _______, proto byl ochotný podstoupit patřičné _______.

A) zisky – riziko

B) daně – papírování

C) poplatky – nekalosti

D) příjmy – benefity

E) úplatky – výslechy

Správná odpověď: A – Na první vynechané místo nelze doplnit slovo úplatky z odpovědi E. Na druhé vynechané místo nepasují slova nekalosti a benefity. Odpověď B nedává smysl jako celek.

Vztah mezi slovy:

ŽENA : __________ = PÍSEŇ : ___________

A) dívka – báseň

B) stařena – muzika

C) muž – klavír

D) dáma – óda

E) šaty – noty

Správná odpověď: DDáma je podmnožinou ženy a óda je podmnožinou písně.

Synonyma a antonyma:

V České republice byl zaznamenán mírný pokles obyvatelstva.

synonymum:

A) pozvolný

B) pokorný

C) skromný

D) nepatrný

E) strohý

antonymum:

F) masivní

G) velký

H) rychlý

I) prudký

J) výrazný

Správná odpověď: A, I – Možnosti v této úloze je potřeba vybírat především podle kontextu věty.

Analytický oddíl

Analytická část prověřuje schopnost práce se zadanými informacemi, přičemž ve většině případů by na vyřešení úloh měla stačit matematika na úrovni základní školy. Obsahem této části jsou grafy a tabulky, porovnávání hodnot, dostačující tvrzení, slovní úlohy, matematizace, vynechávky, smyšlené operace, funkce a zebry. Úlohy v tomto oddíle vypadají následovně:

Matematizace:

Martin našetřil A Kč na nový motocykl. Ten ale stojí B Kč. Kdyby našetřil o 20 % víc než doposud, stále by mu chybělo 6 000 Kč z ceny motocyklu. Která z následujících rovnic danou situaci popisuje?

A) 6A = 5B – 30 000

B) A + 0,2B = B – 6000

C) 1,2B + 6 000 = A

D) 2,4A = 2B + 12 000

Správná odpověď: A – Zápis zadání na rovnici bude vypadat jako A + 20 % · A = B – 6 000, tedy 12A = 10B – 60 000, což lze upravit na 6A = 5B – 30 000.

Smyšlené operace:

Operace ¥ je definována jako a ¥ b = a2 + b2 − 3b. Čemu se se rovná výraz 3 ¥ (3 ¥ 3)?

A) 0

B) 3

C) 63

D) 81

Správná odpověď: C – Napřed uprav výraz v závorce: 3 ¥ (32 + 32 – 3 · 3) = 3 ¥ 9. Následně proveď operaci znovu 32 + 92 – 3 · 9 = 63.

Vynechávky:

Která z následujících částí výrazu patří do vztahu na místa vyznačená podtržením (v pořadí zleva doprava), aby platila uvedená rovnost?

(_____)(____) = y – 20x2 – 4 + 5x2y

A) y + 5x; 1 + 4x

B) 5x2y; 4y + 5

C) 20x2y; y – 1

D) 5x2 + 1; y – 4

Správná odpověď: D – Pomůže vám se soustředit na nějaké specifické části výrazu. Například na –20x2 a 5x2y. Po dosazení odpovědí A a B se nedostaneš ani k jednomu z nich, v odpovědi C získáš pouze –20x2.

Které fakulty uznávají výsledek VŠP?

Platí, že veškeré aktuální informace ohledně přijímacích zkoušek najdeš vždy na webových stránkách Scio a daných univerzit. K výsledkům testu Všeobecných študijných predpokladů přihlíží především slovenské univerzity, v České republice pak pouze vybrané fakulty. To ve většině případů platí i naopak – tedy většina univerzit na Slovensku zohledňuje OSP. Zohledňování VŠP se ale může lišit i na jednotlivých oborech v rámci jedné fakulty! Na to je potřeba myslet, protože někde to nemusí být jednotné.

Jaké materiály tedy využít na přípravu na test VŠP od Scio?

Z výše uvedeného vyplývá, že k přípravě na VŠP je možné využít stejné materiály, které jsou určeny k přípravě na OSP. Proto si projdi učebnice, které jsou jim věnované. Pokud tě čeká jak OSP, tak test VŠP od Scio, protože tebou vybrané fakulty ty druhé verze neuznávají, stačí si pořídit pouze jednu učebnici. Naučíš se postupy a strategie, jak s jednotlivými úlohami pracovat, a uplatníš je v obou testech. Je dobré projít si i modelové příklady, na nichž si postupy zautomatizuješ. Zkrátka – jazyk zadání je rozdílný, ale postup v úlohách a celý průběh a složení testu je stejný, proto na to při koupi učebnice mysli a neinvestuj peníze zbytečně.

Studijní materiály na test VŠP od Scio
Autor článku
Kateřina Šanderová

Kam dál

20. 12. 2023
Jak vypadají TSP v roce 2024

V akademickém roce 2023/2024 došlo ke klíčové změně v možnostech absolvování Testů studijních předpokladů neboli TSP – studenti mají nově možnost […]

31. 7. 2022
FVZ UO – Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

FVZ UO – základní informace FVZ UO neboli Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany sídlí v Hradci Králové. Na fakultě studují […]

1 2 3 13
Všechny články
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.