Menu Zavřeno

Scio Matematika

Zkouška Národních srovnávacích zkoušek Matematika testuje znalosti a dovednosti uchazeče o vysokoškolské studium v předmětu matematika v šíři osnov gymnázia. Test porovnává uchazeče s ostatními řešiteli výsledkem ve formě percentilu. Percentil je harmonizovaný výsledek vašeho testu a všech testů, které byly a budou složeny. Je zaznamenán číslem od 0 do 100, kde percentil 100 je nejvyšší. Výsledek na percentilové škále si je třeba představit jako procento řešitelů, z celkového počtu všech řešitelů, které jste předběhli. Například percentil 97 znamená, že pouze 3 % všech řešitelů byla stejně dobrá nebo lepší než vy, a že 97 % řešitelů mělo horší výsledek.

Východiskem pro přípravu je gymnaziální předmět matematika, konkrétně je test zaměřen především na tyto tematické oblasti: základní poznatky z matematiky, komplexní čísla, algebra, funkce a rovnice, geometrie v rovině, geometrie v prostoru, analytická geometrie, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika. Úlohy ověřují znalost, porozumění a schopnost aplikace poznatků a dovedností.

Celkem je v testu 30 úloh, k jejichž vyřešení má účastník 90 minut čistého času. U každé otázky je zpravidla pět nabízených možností odpovědi, z nichž právě jedna je správná. Za špatně zodpovězenou otázku se čtvrtina bodu odečítá, tipujte proto jen tehdy, když můžete s určitostí vyloučit alespoň jednu odpověď. Za nezodpovězenou úlohu řešitel bod nedostává ani o něj nepřichází. Za správnou odpověď je jeden bod přičten.

Test účastník zkoušky řeší bez pomůcek (bez tabulek či kalkulaček). Všechny výpočty je možné zvládnout bez použití kalkulačky. Součástí zadání jsou volné listy na poznámky a výpočty. V zadání je také přehled nejdůležitějších vzorců.

Pozor na to, že testy z matematiky se píší jen na některých termínech Národních srovnávacích zkoušek. Pro školní rok 2021 jsou termíny následující:

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.