Angličtina: souhrn gramatikyLegenda: pravidlo gramatiky, na které se často zapomíná
seznam pravidel či tabulka slov / gramatiky v rozklikatelném odkazu
POJ zkratka pro podstatné jméno

Přeskakujeme present simple a present continuous (časy přítomnosti), předpokládáme znalost za zcela základní.

  past simple

ㄑ  

Pro popis něčeho, co se stalo v minulosti, jednorázově. Často bývá doprovázen nějakým časovým určením (před 3 měsíci, včera..)   I bought a new pen yesterday.

Pro věci, co se dříve obvykle / pravidelně děly, byly.   Long ago, people wore armor in battles.

Události, které trvaly v minulosti. Není zde důraz na to, že to trvalo nějakou dobu, jde o to že to už není.   We were neighbors for nearly five years.


Věty se tvoří pomocí sloves v minulém čase (pravidelné: koncovkou -ed, nepravidelné: zpaměti).  present perfect simple + continuous

ㄑ  

Rozdíl u těchto časů (simple / continuous) je pouze v tom, že u continuous se klade důraz na to, že děj probíhá/al. To platí u všech těchto dvojic časů (present s/c, past s/c, present perfect s/c ad.)


Používáme present perfect simple pro

věci a události, které se staly v minulosti v neurčeném čase   They have arrived in Italy.

Ale nemůžeme jej použít s přesným určením času, pak se používá past simple:   A: I've finished my degree! B: Oh really? When did you have your exam? A: I had my exam two days ago.


Použijeme také pro věci a události, které z minulosti pokračují do současnosti, častý je výskyt časových určení for a since:  We have lived there since 1986.   She hasn't made any progress for two months!


Pokud se odehrálo něco, co má důsledky na přítomnost, nějak ovlivňuje či je to zřejmé   He has split milk on his trousers. (and now he has dirty clothes)

Náhlé události, obvykle s just   I have cut my finger! The film has just started.

Životní zkušenosti, často s before   I have never tried this out! He has never been in Spain before.

Present perfect používáme, když se ve větě objevují slova just, yet, already, ever, never, still, objevují se hned po HAVE a nebo na koneci věty (yet pouze na konec nebo úplný začátek věty):  I have never seen this before.   He hasn't visited his brother yet.   Yet he hasn't published any book. (zastarale)


Present perfect a past simple se mohou objevovat ve větách společně:  I have lived in France since I was child.


Pozor, aby se vám tyto dva časy nepletly dohromady, logicky se některá slovesa pro present perfect nehodí:
I left my office three hours ago. Nemůžeme opouštět naši kancelář po tři hodiny, prostě odejdeme. Nejedná se o dlouhodobou činnost.


Používáme present perfect continuous pro

věci a události, které se staly v minulosti a pokračují doteď s důrazem na průběh / trvání  I have been waiting for three hours!

Rozdíl s present perfect simple:
I've played this game.  v minulosti jsem tuto hru hrál
I've been playing this game.  začal sem v minulosti a ještě stále totu hru hraji


Struktura:

Větu sestavíme pomocí HAVE/HAS + past participle (sloveso "ve třetím" tvaru: be > been, see > seen ad.):

  + I have had it for days.
He has been studying all night.
  - We haven't seen that before.
She haven't been working whole day!
  Q Have they answered you yet?
Has he been listening to?
  past continuous

ㄑ  

používáme pro popis událostí, které probíhaly v minulém čase (a již neprobíhají)   I was playing computer games yesterday.

Pro popis něčeho, co se stalo (past simple), zatímco se dělo něco jiného (past continuous) - oblíbené u testů   While I was watching TV, my toast burned.


Popis scény ve vyprávění, navození atmosféry (důraz na aktuálnost, průběh)  I was wandering what to do and everybody was getting angry.


Pro popis dvou souběžných událostí   While I was listening to the radio, I was thinking about my siblings.


Věty se tvoří pomocí slovesa to BE v minulém čase a sloves s příponou -ing.  past perfect simple + continuous

ㄑ  

Opět je rozdíl v tom, že u continuous se klade důraz na to, že něco probíhalo po nějakou dobu.


Používáme past perfect simple pro

věci a události, které se staly v minulosti před jinou událostí (vracíme se v čase), často používáme when, afterAfter the competition was over we found out, that somebody had stolen all medals.

  Pokud vyprávíme v časové posloupnosti, past perfect nepoužijeme:  I was so tired that I went to bed.

Používá se také pro přání do minulosti (kdybych byl býval.. ALE nejedná se o třetí kondicionál, jen to má k sobě významově blízko):


  Past perfect:  I wish I had passed that exam.
  3rd conditional:  If I had passed that exam, I'd have had a degree.


When I got home, they had left.(odešli předtím, než jsem se vrátil domů)
When I got home, they left.(odešli potom, co jsem dojel domů)


Používáme past perfect continuous pro

pokud mluvíme o události, která trvala až do jiné události v minulosti   We had been waiting for one hour before we got our meal!

pro popis dějů, stavů s důrazem na průběh, délku trvání   I was very tired yesterday because I had been reading all night.


Struktura:

Větu sestavíme pomocí HAD + past participle (sloveso "ve třetím" tvaru: be > been, see > seen ad.):

  + I had wrote the letter.
He had been working for hours
  - She hadn't slept well.
I haven't been feeling well.
  Q Had you visited your parents?
Had she been playing long?
  future: will / shall

ㄑ  

Will používáme:

Náhlá rozhodnutí, změna:   Oh, I will stay home then.

Předpovědi, domněnky (často s think, believe, expect, hope):   I hope I will be an astronaut.

Nabídky:   I will buy it if you want.

Žádosti:   Will you help me?

Sliby:   Yes, I'll be there.

Výhružky:   Get out or I will call the police.

Fakta:   Summer holiday will be much longer this year.


Shall používáme:

Nabídky:   Shall I go there?

Návrhy:   Shall we buy this car?

Dotazy (rady):   Where shall I put this jacket?


Struktura:

Větu sestavíme pomocí SHALL / WILL + present simple:

  + We will visit our parents someday.
použití shall je archaické: You shall do this.
  - She hadn't slept well.
použití shall je archaické: You shall not pass!
  Q Will you harvest apples?
Shall we continue?
  future: going to

ㄑ  

Používáme při záměru (silné rozhodnutí, silnější než will):   I am going to sell my car tomorrow.

Předpovědi založené na náhlé změně, na evidenci v přítomnosti:
Look! This building is going to fall! (will)
  This building will fall one day. (going to)


Struktura:

Větu sestavíme pomocí to be + GOING TO + present simple:

  + She is going to win this race!
  - You are not going to phone
  Q Is it going to rain now?
  future continuous (will + ing, to be + ing)

ㄑ  

Will + ing použijeme:

pro popis věcí, dějů odehrávajících se po nějakou dobu v budoucnosti:   I will be watching a movie at eight.

pro události, které se pravidelně odehrávají a nebo jsou očekávány:   She'll be having a baby!

při popisu událostí, které se budou odehrávat v běžném sledu:   I will be staying in this night.

Můžeme jej použít i pro hádání o něčem, co by se mohlo dít právě teď (předpokládáme):   Don't go shopping now, they will be having a lunch break.


Obvykle zde najdeme často požívané fráze:

 • By...
 • By the time + časové určení slovesem v PRESENT SIMPLE (By the time I am in school..)
 • This time + kdy (By the time next month..)
 • In ____ year's time...
 • When + časové určení slovesem v PRESENT SIMPLE (When I go out..)


To be + ing použijeme:

při popisu událostí, odehrávajících se v bezprostřední budoucnosti  I am playing a football match in a hour.

když mluvíme o dohodnutých schůzkách, návštěvách (arrangments)  I am seeing a doctor tomorrow.(už jsem zavolal a jsem objednaný)

velice často obsahují časová určení


Struktura:

  + He will be studying at night.
We are having a dinner soon.
  - She won't be working.
I am not cooking tommorow.
  Q Will you be working at nine?
Is he visiting his parents tomorrow?

Nezapomínejte na slovesa, která se nikdy nepoužívají v -ing tvaru:

 • POSSESS
 • OWN
 • BELONG
 • LIKE
 • LOVE
 • HATE
 • SEEM
 • BE
 • COST
 • WANT
  future: present simple / to be + to

ㄑ  

Present simple použijeme:

pro obvyklé věci, které se budou dít pravidelně (podle nějakého rozvrhu, plánu ad.)  The bus leaves at two.

ve větách s budoucností po after, when, as soon as, untilI will go to bed when I get home.


To be + to

oficiální schůzky, zvláště při ohlašování  The president is to visit the USA tomorrow.

dá se použít místo GOING TO, je více formální Their house is to be sold soon.


Struktura:

  + School ends at four.
I am to book a hotel.
  - The library doesn't close on lunchbreak.
We are to skip this lecture.
  Q Does the train arrive at three?
Is she to write an essay?
  future perfect

ㄑ  

používáme pro věci, které se mají stát do nějakého data v budoucnosti  I will have completed my course by the 4th of July.


Struktura:

Větu vytvoříme pomocí WILL a present perfect (HAVE/HAS + past participle):

  + I will have finished my homework by the time our lesson starts.
  - She won't have made it on time by Sunday.
  Q Will you have written this book by the next year?
  zero conditional

ㄑ  

Ani si prakticky neuvědomujeme, že ho používáme. Jedná se o normální tvar věty If ..., then ... / When ..., then...

Použití pro popsání skutečnosti (věci, co jsou vždy nějak):   When you fall to water, you get wet.

Použití pouze přítomného prostého času:   When you mix yellow and blue, you get green.

  1st conditional

ㄑ  

Používá se, když mluvíme o možných událostech v budoucnosti:   If you try it, you will see whether it works.


Struktura:

Není jednoznačná, po IF je vždy prostý čas - ale různých druhů: present contiuous / simple / perfect , stejně tak druhá věta obsahuje budoucnost will / going to / modals / ... pro vyjádření budoucnosti.

Věta nemusí nutně obsahovat IF:   Try it and you will see whether it works.

  present simple - modal If you promise me to behave yourself, you can go there.
  present simple - be going to If you don't come, we are going to leave without you.
  present simple - imperative If you need anything, just ask.
  present simple - will/modal/imperative If you're leaving, I'll come with you.
  present perfect - will/modal/imperative If you've finished your homework, you can go out.
  present perfect continuous - will/modal/imperative If he has been playing too long, he may get hurt.
  imperative + and/or - modal Go in or you will get too wet.

Kromě toho lze použít fráze (just) in case, provided, unless:   Unless you finish it quickly, you will fail.   Bring an umbrella in case it rains.

  2nd conditional

ㄑ  

Používá se, když mluvíme o smyšlených věcech či situacích, nepravděpodobných/nemožných událostech:   If I had a cat, I would be able to get rid of mice.Struktura:

Budeme si pamatovat, že po IF je vždy minulý čas, a druhá věta obsahuje v minulém čase už jen tu podmínku WOULD/COULD, proto sloveso je v infinitivu. Stačí se tedy podívat, kde je IF, a už neuděláte chybu.

  + If she wrote that letter, I would write her back.
He would give it to me, If I apologized.
  - If you didn't fail me, I would give you all the money.
We wouldn't come, If we expected this.

Není chybou, když se používá WERE u všech vět nehledě na osobu, a je jedno, jestli použijete WERE, nebo WAS:  If he were prepared, he wouldn't fail.


Používejte vždy COULD pro vysněné schopnosti (tedy kdybych MOHL hrát/zpívat/malovat...):  If I could sing, I would join a band.  If I sang, I would join a band.

  3rd conditional

ㄑ  

Používá se, když mluvíme o přáních nebo smyšlených věcech či situacích v minulosti (typické české "kdybych byl býval ..."):   If he had written a book, he might have been famous.


Struktura

Budeme si pamatovat, že po IF je vždy předminulý čas (to je přece logické: stalo by se něco, kdyby (if) se stalo/nestalo něco jiného, což je odkaz před nějakou jinou věc v minulosti, což je primární použití předminulého času) a druhá věta obsahuje v minulém čase už jen tu podmínku WOULD/COULD + HAVE a sloveso je v příčestí minulém. Zase se tedy stačí podívat, kde je IF, a už neuděláte chybu. Dobře se pamatuje, že kde není could/would, tak musí být o minulý čas víc, aby se to vyrovnalo (tedy co minulý čas, to bod:  If I had (+1) waited (+1) a bit longer, I would (+1) have (+0) seen (+1) falling stars.).


Struktura:

  + If I had finished my thesis, I would have had a doctor title.
We could have beaten them, If we had been stronger.
  - If you hadn't stolen it, I would have let you go.
He wouldn't have failed last exam, If he had prepared properly.

Problémem někdy bývá zkracování, kdy pak už člověk nemusí trefit, co má před sebou (I'd může znamenat I had nebo I would) a poznáte to jen podle toho, co je za tím, proto se nedoporučuje had zkracovat:   If I had borrowed some money, I'd have bought a car.  If I'd borrowed some money, I'd have bought a car.


  passive tenses

ㄑ  

Typicky: pokud se podmětu něco stalo (a není to jeho činností) - stejné jako v čj - zločinec byl zatčen a ne zločinec se zatknul):   The famous robber has just been arrested!


Pokud se chceme vyhnout používání they, someone..:   The job will be finished by tommorow.


Popisování procesu:   Then, the nuts are skinned and grated.


Oficiální oznámení:   The president of Ireland has been killed.


Výzkumy, zprávy, reportáže..:   The meeting is being held just now.


Struktura

Věty se skládají ze slovesa být ve tvaru daného času a libovolného slovesa v minulém 3. tvaru (past participle).

Tense Pattern Example
  Present simple am/is/are + past participleChampagne is made in France.
  Present continuousam/is/are being + past participleYour request is being considered.
  Past simple was/were + past participleWe were hired two months ago.
  Past continuouswas/were being + past participleHe was being bothered for two hours yesterday!
  Past perfecthad been + past participleThis contest had been finished by January.
  Future simplewill be + past participleMy application will be accepted for sure!
  Future perfectwill have been + past participleMy thesis will have been finished by the next week.
  to be going toam/is/are going to be + past participleI am going to be the chosen one, you'll see!
  modalsmodal + be + past participleYour room should be cleaned by tomorrow.

  causative

ㄑ  

Používá se jako fráze ve smyslu 'zaplatit někomu za dělání něčeho'.

Ve větě danou akci nedělá podmět, ale předmět.

Často se používá jen s present simple, continuous, future simple, past simple.


have/get something done

Pokud za nás někdo něco dělá:   I am having my room painted right now. (někdo mi maluje pokoj)

Pokud mluvíme o nepříjemných věcech, používáme have:   I had my wallet stolen two days ago.

Když se něco má stát s obtížemi:   I am afraid you will have to get your essay rewritten.

Vytvoříme pomocí have/get v daném čase:

have/get + object + past participle

have/get somebody do something

Pokud přimějeme někoho něco udělat:   I will have my sister to call you immediately.

Pokud přikazujeme:   Should I have my employees to finish it?

Prakticky se používá jen will v oznamovací větě nebo present simple v otázce:   Do you mind if I get my parents to pick me up?

Vytvoříme pomocí have/get v daném čase:

have + somebody + infinitive
get + somebody + to + infinitive

get ve smyslu become

Použijeme past participle s get ve smyslu stát se:   I will just get dressed, wait a minute!   My dog got run over by bus.

  relative clauses

ㄑ  

Rozšíření věty (tvorba vět vedlejších) pomocí that, which, who, whom ...

Používáme who, whom, whose, that pouze pro osoby; which, that pro věci.

Předložky SOME /ALL / NONE (FOR MORE THAN TWO) / NEITHER (FOR TWO)/ BOTH / ANY /EVERY.../ FIVE/ HUNDREDS/ A FEW/ MOST/ ....:

 • se zájmenem WHOM pro osoby
 • se zájmenem WHICH pro věci

defining relative clauses

Obsahují informace, bez kterých se věta neobejde:   He's the actor who got famous recently.

Lze vynechat who/that.., pokud hlavní věta obsahuje podmět/předmět, který je rozvíjen větou vedlejší:   He's the actor I've told you about!

✒ Vždy bez čárky:   He's the actor I've told you about!

✒ Předložky se mohou umisťovat za sloveso i před zájmena whom/which.., ale ne před who/that:
This was the result about which we were so afraid of.
  Is this your friend about whom you were talking about?
He's the actor about who I've told you! He's the actor I've told you about!
Is this the book for that you were looking? Is this the book (that) you were looking for?


non-defining relative clauses

Obsahují informace, které můžeme vypustit:   Some people, who don't have enough money, won't be able to buy this.

✒ Vždy s čárkou a nelze vynechat zájmena who/that..:   I was looking for my pen, which fell under the table, for hours!

Nemůžeme použít THAT:   I had two sons, both of whom died in war.

✒ Předložky se mohou umisťovat za sloveso i před zájmena:
John, who you spoke to yesterday, is my best friend.
  John, to whom you spoke yesterday, is my best friend.

Gramatika, která se týká především vaší slovní zásoby, tedy musíte ovládat, kdy se používají které předpony, předložky, členy, význam frází... prostě to, co se prakticky liší případ od případu a nutností je zpravidla naučit se vše nazpaměť (learn it by heart).

  articles

ㄑ  

Neboli členy. Prakticky nejobávanější a nejhorší látka pro většinu studentů. A tak tím zrovna začneme. Máme člen určitý the a členy neurčité a, an.


During the lunch break, the cup of coffee is just excelent!   znamená, že určitý, specifický šálek kávy je pro někoho super během určité pauzy na oběd, zatímco
During a lunch break, a cup of coffee is just excelent!   znamená, že obecně je šálek kávy během obědové pauzy super.


The - the definite article

používáme, pokud myslíme nějakou určitou věc. V praxi při psaní, pokud zmiňujeme nějakou věc poprvé (a není jednou z pravidel uvedených níže), použijeme člen a a pak až se zmiňujeme o té samé věci podruhé, potřetí; už užíváme the
Once, I was in France. There I saw an interesting car with a really breathtaking design. The car was...
V mluvené angličtině zase použijeme the v případě, že máme na mysli konkrétní věc:
Are you going to the party?   > pokud má na mysli konkrétní párty, která je za pár dní a chce vědět, zda jeho kamarád tam jde taky
Could you pass me the book? The blue one with golden letters.   > má na mysli jednu určitou knihu, což upřesňuje hned v zápětí popisem

Proto používáme určitý člen the při posledním stupni přídavných jmen (nej-) - logicky pokud je něco nej-, pak je to asi jen jednou:  I am the fastest one in my class!A / An - the indefinite article

Ono tak úplně nezáleží na psané formě slova, zda bude použito a či an. Záleží na výslovnosti slova. Například slovo honor se čte (teď to zkusím bez použití znaků výslovnosti) nějak jako "[onr]", proto:   an apple, an honor, an animal, a user ...
Kromě toho se také musíme dívat na slovo, které je ke členu blíž (jinak by rozlišování ztratilo smysl, jde o to nemít dvě samohlásky po sobě, což se špatně vyslovuje):
It is a dog.
It's an interesting dog.


Používáme jej, pokud hodláme mluvit o nějaké neurčité věci, tedy přesně nevíme která je ta ONA, ale obecně chceme jednu, jeden kus:
  A:I am so hungry! I'm going to the McDonald's now.  (bydlí někde ve městě a myslí na určitý obchod na ulici)
  B: What will you buy?
A: A cheeseburger I think.  Tedy bude si kupovat cheeseburger. Neví, jestli ten burger bude vypadat jako v reklamě nebo jako v realitě, neví přesně který kus dostane a možná ani neví, zda se nerozhodne pro něco jiného, a proto člen neurčitý.

Místo one u číslovek:  a thousand, a hundred

Klasifikace lidí/věcí, popisy (před přídavnými jmény):
This book is a general overview of everything you need to know.
  He is a doctor.
  And suddenly we saw an enormous tower.

Jména lidí, pokud je neznáme:  There's a Mr. O'Neill waiting outside.

Fráze:   a few, a little, a lot


Neurčité členy používáme pouze u počitatelných podstatných jmen, více pod odkazem.


Pravidla užívání

Nikdy neužíváme členy, pokud je již podstatné jméno nějak specifikováno (his, my, our, its, her, their...):   That's my wallet! That's the my wallet!


Existují určitá podstatná jména, u kterých se členy nepoužívají, často jsou jimi abstraktní pojmy. Z uvedených příkladů se většinově nepoužívají členy ani u jim podobných slov (math > geography, history...) : dinner, math, creativity, French (language).. ):   Do you want to play football? Do you want to play the football?


a list of conditions for articles usage✎ source, source, source, edited

Člen THE používáme:

pravidlo příklad
protože je jednom jedno: The Pope is visiting Russia.
The moon is very bright tonight.
The Shah of Iran was deposed in 1979.
protože je na tom místě jen jednou: We live in a small village next to the church.
When we stayed at my grandmother’s house we went to the beach every day.
Look at the boy in the blue shirt over there.
protože jsme to již zmínili (viz výše): A woman who fell 10 metres from High Peak was lifted to safety by a helicopter. The woman fell while climbing.
když použijeme pro množné / obecné pouze jednotné (pes [=psi] je přítel člověka): The wolf is a really dangerous animal.
pokud mluvíme u hudebních nástrojích I didn't know that you can play the guitar.
systémy či služby: Life can be very hard for the poor.
I think the rich should pay more taxes.
She works for a group to help the disabled.
pohoří, souostroví the Himalaje mountains, the Hebriders
státy, které obsahují v názvu republic, kingdom, states.. the Czech Republic, the United Kingdom, the United States
pokud mluvíme o státu, jehož název je v množném čísle the Netherlands, the Philippines
noviny The Times, The Washington Post
známé budovy, umělecká díla the Mona Lisa, the Empire State Building, the Sunflowers
organizace the United Nations, the European Union
hotely, hospody, restaurace the Mauds, the Ridz Hotel, the King's Head
rodiny the Jacksons, the O'Neils
oceány, moře, zálivy, řeky, kanály the Pacific ocean, the Sacramento River
o území s velkou rozlohou the Gobi Desert

Člen A/AN používáme:

pravidlo příklad
u povolání a doctor, a woodcutter
what nebo such před podstatným jménem What a nice day today!
It's such a pain.
národnosti a náboženská vyznání (ne u příslovců) an Englishman, a Catholic
nespecifikované dny Could I come over on a Saturday sometime?
podávání příkladů, popisování The mouse had a tiny nose.
The elephant had a long trunk.

Členy nepoužíváme:

pravidlo příklad
autorů, jmen, postav John, Hamlet, Shakespeare
hory, ostrovy (obsahuje výjimky: the Isle of Man..) Mount Everest, Madagascar
při použití my, his.. It's my pen.
názvy států, měst France, Prague,
ulice, parky, náměstí Wall street
kontitenty Europe, Australia
zátoky, jezera San Francisco Bay, Loch Ness
jídla, doprava fish and chips, bus, train
typy budov: school, prison, hospital
fráze at work, in bed, at home, watch TV
  adverbs

ㄑ  

Adverbs (příslovce) popisují slovesa. Jsou dvojího typu, a to:

 • Pravidelné: vytváří se z adjectives (přídavných jmen) pomocí přípony -ly:
  • Většinou:   hard > hardly, loud > loudly
  • Pokud končí na y, pak se mění y > i:   funny > funnily, easy > easily
  • Pokud končí na ic, pak se přidává -ally místo -ly:   specific > specifically, alergic > alergically
  • Pokud končí na le, pak se vymění e > y:   terrible > terribly, simple > simply
 • Nepravidelné: musíme si je pamatovat:
  • good > well  He plays well.
  • hard > hard  I usually work hard.
  • fast > fast  We finished it fast.
  • late > late  He wakes up late.

Ve větě stojí adverbs většinou za slovesem, tedy  He is clumsy.
Pokud je za slovesem další slovní druh bez předložky, je adverb až za ním:  She bought her new coat cheaply.
Ovšem pokud je s předložkou, může být adverb v podstatě na více místech:  We early went to the shop. We went early to the shop. We went to the shop early.


U některých sloves se nepoužívají adverbs, nýbrž adjectives:

 • BEI am strong. trongly
 • SEEMIt seems strange. strangely
 • LOOKYou look awesome. awesomely
 • SMELLIt smells terrible. terribly
 • SOUNDIt sounds great. greatly
 • FEELIt feels horrible. horribly

Pozor na některá přídavná jména končící na -ly, ta si pak musíme pamatovat, např:

 • Některá, jako např. friendly, elderly, lonely, se dají použít pouze jako adjectives (tedy jako přídavná jména, ale ne jako příslovce s vyjímkou výše uvedených sloves):  He is friendly.   He talks friendly.
 • Jiná, jako např. kindly, early, jsou stejná pro obě skupiny a dají se používat tak i tak:  He acts kindly.   Kindly grandmother gave us a cup of tea.

A naposledy, některá příslovce, jako např.barely, simply ad., se používají naopak před slovesem:  We barely had time to catch the train.   He couldn't simply wait.


  determiners (both, either, neither..)

ㄑ  

Ve větě mohou být tyto členy před podstatným jménem, tedy  Neither supermarket sells electrical goods.


Často se používají s of (tam, kde je to v seznamu uvedeno: např all/all of kromě few, little, many, much, lot) pak ale musí VŽDY následovat determinant (the, my, these, those, his ad.):  Both of the children like chocolate cake.


Použití of s osobními zájmeny (us, them ad.) logicky nevyžaduje determinant:  Have either of you got a pen?


Dá se použít: both ... and ..., neither ... nor ..., and either ... or ...:Both James and Diana work here.   Neither James nor Diana works here.All/All of - znamená celé, všechno, každý/é z nějaké skupiny, množství.  He spend all his holidays doing nothing .

Another - znamená další:  We need another cup of tea.

Any - používá se s nepočitatelnými nebo množnými počitatelnými POJ ve větách s otázkou, záporem:  I don't have any money.
používá se s jednotnými počitatelnými POJ v kladné větě, význam je "kterýkoliv, cokoli z..":  Any biscuits will go.
tak nejvíc, jak to jde:  I need any help I can get.

Both/Both of - znamená oba, obě ad.  I have both arms and legs.
 ✒ používá se se slovesem v množném tvaru verb + sBoth of my colleagues went out.

Each/Each of - bereme v úvahu dvě a více věcí/lidí, každého zvlášť:  Each dog is friendly.
 ✒ bez of: jednotné číslo POJ Each child was polite.
 ✒ of: množné POJ, nebo zájmeno, sloveso v jednotném tvaru (is, was, verb+s)  Each of the children was polite.

Either/Either of - jedno nebo druhé:  I will go either to the cinema or sleep.
v záporné větě stejně jako both v kladné I've visited Australia and China, but I didn't like either country.
 ✒ používáme jednotné POJ i sloveso

Every - každý ze skupiny, každá věc z množství:  Every apple is rotten!
místo whole:  I enjoyed every minute of my holiday.
popis něčeho, co se odehrává pravidelně v intervalech:  We go out every monday.
 ✒ používáme sloveso v jednotném tvaru (is, was, verb+s)  Every child is irresponsible.
 ✒ pro dvě věci musíme použít each:  He was holding a suitcase in each hand. every hand

A few/A few of - málo (not many), ale dostatek   Yes, we have a few of those posters.
 ✒ počitatelné POJ

Few/Few of - málo (not many) a ne dostatek   Unfortunately, we have only few of those posters.
 ✒ počitatelné POJ

A little/A little of - málo (not much), ale dostatek   Here, there's a little money left. Take it.
 ✒ nepočitatelné POJ

Little/little of - málo (not much) a ne dostatek   But we have only little money left!
 ✒ nepočitatelné POJ

A lot of/Lots of - velké množství, mnoho, všechna POJ   We have a lot of/lots of time.

Many/Many of - velké množství, množná počitatelná POJ:  Many soldiers were slaughtered that day.

Much/Much of - velké množství, nepočitatelná POJ:  You didn't make much progress, did you?.

Most/Most of - většina z celku:  Most universities are in cities.

More - více:  We need more people.
porovnávání věcí:  We usually use more paper (=more than other possible things to use)

Neither/Neither of - znamená ani jedno ani druhé:  Neither of us had courage to go first.
 ✒ používáme jednotné POJ i sloveso   Neither of them seems to be dangerous.

Other - všechno kromě toho, co jsme zmínili, na co myslíme  I am much faster than my other classmates.
můžeme použít other i bez POJ:   The others are waiting outside.

Several/Several of - více než vyjadřuje few, ale ne mnoho, používáme s počitatelnými POJ:  Several days have passed and nothing has changed.Several of us should clean this mess.

Some/Some of - s nepočitatelnými nebo množnými počitatelnými POJ, váže se na množství:  There is some cheese on the table.
s jednotnými počitatelnými POJ - nezáleží, který:   We asked some policeman and he helped us.
nabídky a dotazy:   Do you need some ... ? Can you give me some ... ? Would you like some ... ?
velké množství něčeho (formálně):   It will take some time before they repair that road.

  modal verbs

ㄑ  

Máme jich deset: can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would

Spojení have to / need to (nejsou mezi modals, ale ve spojení s to nabývají podobného použití, obě mají podobný význam)

✒   nepoužívají příponu -s u třetí osoby jednotného čísla  She must go now.

Otázky a záporné věty tvoříme stejně, jako u časů (prohození POJ a slovesa či not za modal verb)  You shouldn't shout here.

Použití může spadat jak do minulosti, tak přítomnosti i budoucnosti:
He might be at home.(budoucnost)
The film might be released soon.(budoucnost)
Last time I asked he said that he might be late.(minulost)

Modal verbs používáme i ve tvaru perfekta MODAL + HAVE + past participle:  We could have won that match.

✒   sloveso must se v minulosti nahrazuje pomocí minulého tvaru have to: &embsp; I had to finish my homework yesterday.

✒   sloveso can se obvykle používá ve spojení s jinými moda verbs, proto narazujeme can pomocí be able to: &embsp; I should be able to buy it.


Seznam:

NUTNOST, RADY, KRITIKA
must nutnost, přesvědčení často z vlastního přesvědčení (musím jít nakoupit)
mustn't zákaz ve významu nesmíš
have to / have got to nutnost často z tlaku okolí (musí odevzdat úkol)
don't have to ne nutně ve významu nemusíš
need to nutnost stejné jako have to
needn't / don't need to ne nutně stejné jako don't have to
should rada, kritika někde by mělo něco být, dít se
ought to rada, kritika synonymum should
might možnost někde může něco být, dít se
shall nabídka použití jinde než v otázce nabídky je archaické
SCHOPNOST, POVOLENÍ
can schopnost, povolení mohu něco dělat / umím něco dělat
can't neschopnost, zákaz nesmím / nemohu
be able to schopnost, povolení synonymum k can, nutnost použít ve spojení s jinými modals
not be able to neschopnost, zákaz synonymum k can't, také použít s jinými/td>
may povolení více formální než can
may not zákaz více formální než can
be allowed to povolení formální
not be allowed to zákaz formální

Doplňující pravidla:

HAVE TO / MUST: must neznamená nutně vlastní přesvědčení, ale často se tak používá. Ovšem při časování nemáme jinou možnost, než HAVE TO.

BE ABLE TO: použijeme, pokud chceme klást důraz na to, že něco bylo možné i přes těžké překážky:  She was able to walk despite her illness.

  reported speech

ㄑ  

Používá se, když opakujeme něco co někdo řekl. Logicky se tak posouvá to, co dotyčná osoba řekla, do minulosti (o pomyslnou úroveň):

am / is / are was / were
I am fine.”  She said that she was fine.
present simple past simple
I like it. He said he liked it.
present continuous past continuous
She’s sleeping. He said that she was sleeping.
will would
I’ll be there.”  You said that you’d be there.
can could
I can come to the meeting.”  You said that you could come to the meeting.
past simple past perfect
I did the shopping. Tom said that he had done the shopping.
present perfect past perfect
I’ve read that book. I told him that I’d read the book.
past continuous past perfect continuous
She was walking home alone.”  He said that she had been walking home alone.
present perfect continuous past perfect continuous
I’ve been working,”  I told him that I’d been working.

Ve větě se nepoužívají uvozovky. Jde o převyprávěnou větu.


Angličané se také vyžívají v časových určeních. Někdy použití špatného časového určení, i když máte gramatiku časů zvládnutou, je to, u čeho můžete pohořet. A to platí i zde:

this morning / week / month   >   that morning / week / month
yesterday   >   the previous day, the day before
last week / month   >   the previous week / month
now   >   then
today, tonight   >   that day, that night
ago   >   earlier / previously / before
tomorrow   >   the following day, the next day
next week / month   >   the following week / month

A kromě času:

:
here   >   there
this, these   >   that, those
this that   >   the + noun
  question tags

ㄑ  

Jedná se o spíše hovorovou gramatiku, v psaném projevu se takřka nevyskytuje. Použijeme například na konci oznamovací věty (nejsme si jistí), nebo očekáváme, že s námi bude někdo souhlasit:   Today is Friday, isn't it?

Typicky:

  Kladná věta - záporná otázka:   We will go there next time, won't we?
  Záporná věta - kladná otázka:   You are not going to cheat, are you?

Výjimky:

✒  Používáme shall we  s Let's: Let's go shopping, shall we?
✒  Používáme will, pokud po někom něco chceme, očekáváme: Don't let them go inside, will you?
✒  I am > aren't I | I'm not > am I: I'm not dreaming, am I?
✒  Věta obsahuje there: There is no one, is there? (pozor na pravidlo jedného záporu ve větě, první věta je záporná)
✒  Věta obsahuje somebody, someone, everybody, everyone apod. > použijeme they: Everybody is out, aren't they?
✒  Věta obsahuje nothing, something, everything > použijeme it: Something is odd, isn't it?

Tvorba těchto otázek závisí na předchozí větě:
   používáme pomocná slovesa, modal verbs ad. ve stejném gramatickém čase:  He will return soon, won't he?
   používáme DO/DOES v daném časovém tvaru, pokud věta obsahuje pouze obecná slovesa:   She finished that book, didn't she?


be be We are done, aren't we?
have got have You haven't got any siblings, have you?
have (pomocné) have You haven't been to Italy, have you?
do do They do jogging, don't they?
can/could can/could We can do it, can't we?
may might She may be in traffic jam, mightn't she?
will/would will/would He would buy me everything, wouldn't he?
needn't need He needn't study a lot, need he?
must must We mustn't cross this line, must we?
have to do You had to stay inside, didn't you?
need to do She needs to call him, doesn't she?
ostatní případy do/does/did It works, doesn't it?
  expressing opinions

ㄑ  

V angličtině typicky používáme krátké věty, které vyjadřují náš názor na něco, co někdo řekl.

.
Krátké odpovědi

Odpovědi ANO/NE, spolu s toBE/HAVE/DO (v závislosti na větě, kterou reflektujeme), jinak:
  Do you play the piano? Yes, I do.
  Are we going to do this? Yes, we are.
  Would you like to come? No, I won't.
  Was he sleeping at night? No, he wasn't.
  Shall we help? Yes, let's.
... a tak dále.


Krátké odpovědi SO/NOT SO

Nejčastěji používáme jedno z think ve spojení s so, not so, afraid, suppose, hope ve spojení s so, not.

Používáme so, not so pro vyjadřování našeho souhlasu/nesouhlasu.   A: I think we should hurry up. B: Really? I don't think so.

Používáme so, not so pro odpovědi na otázky.   A: Is it going to rain?B: I think so.

✒ U afraid, suppose, hope se při záporu na konec věty místo so píšeme not:   Do we have to leave? I am afraid so.
  Can we stay? I am afraid not.
  Can I touch this? I suppose not.
  Do you think he will come? I hope not.


Vyjadřování souhlasu SO/NEITHER

Používáme so pro vyjadřování našeho souhlasu.   A: I think we should hurry up. B: So do I.  souhlasíme, že budeme muset pohnout

Používáme neither pro vyjadřování našeho souhlasu v nesouhlasu.   A: I think it's not going to rain. B: Neither do I.  souhlasíme, že nebude pršet

A opět, používáme toBE/HAVE/DO (v závislosti na větě, kterou reflektujeme):   I have got a lot of time. So have I.
  She mostly sleeps during lectures. So do I.
  He has never lost his wallet. Neither have I.
  We went to the cinema yesterday. So did I.
  My dog isn't obedient enough. Neither is mine / my dog.
  Ostin hasn't finished his homework. Neither has John.

  phrasal verbs - extended list

ㄑ  

Často jste mohli slyšet učitele: "Ale to je špatně, tohle je vazba...", ano, phrasal verbs jsou vazbou - spojíme sloveso s jiným slovem (často předložkami), aby vznikl úplně nový význam, a tyto slovesa se prostě musíte naučit znát. Phrasal verbs se skoro vždy píší hned vedle sebe:  I was unable to look forward my birthday.  , ale může se mezi nimi objevit výjimečně i jiné slovo (často zájmena):  Can you work this out?


extended list of phrasal verbs ✎ source, edited

  phrasal verb     meaning     překlad  
  abide by    To respect or obey a decision, a law or a rule     řídit se (čím), poslouchat (rozkazy ad.) 
  account for     To explain, give a reason     vysvětlit (to)  
  add up     To make sense, seem reasonable     dávat smysl  
  advise against    To recommend not doing something    nedoporučovat, odrazovat  
  agree with    To have the same opinion as someone else.    souhlasit s  
  allow for    To take into consideration    počítat s, vzít v úvahu  
  appeal to    To plead or make a request / To be attractive or interesting    odvolat se, požádat / zajímat  
  apply for    To make a formal request for something (job, permit, loan etc.)    zažádat o, požádat  
  back away    To move backwards, in fear or dislike    stáhnout se, ustoupit  
  back down    To withdraw, concede defeat    uznat porážku, ustoupit  
  back up    To give support or encouragement / To make a copy of (file, program, etc.)    podpořit, povzbudit / zálohovat  
  bank on    To base your hopes on something / someone    spolehnout se na  
  bargain over / for    To negotiate, to make a deal    dohodnout, shodnout se na něčem (často finanční záležitosti)  
  bargain on / for    To expect, to be prepared to    předpokládat, plánovat, být připraven na  
  black out    To faint, lose consciousness    omdlít, ztratit vědomí  
  block off    To separate using a barrier    zablokovat, zatarasit  
  blow up    To explode / To get angry    vybuchnout / vzplát hněvem  
  boot up    To start a computer by loading an operating system or program    spustit (program/PC)  
  break away    To go out of order, cease to function / To lose control of one’s emotions    polámat se / zlomit srdce, ztratit kontrolu nad emocemi  
  break into    To enter by force    vloupat se  
  break out    To start suddenly    vypuknout  
  break out of    To escape from a place by force    utéci, uprchnout  
  break up    To come to an end (marriage, relationship)    rozvést se  
  bring up    To raise (a child)    vychovávat  
  brush up on    To improve, refresh one’s knowledge of something    zlepšit se v, zapracovat na  
  bump into    To meet by chance or unexpectedly    narazit na, potkat  
  burn out    stop (something) working / become exhausted from over-working    polámat se / vyhořet (psychicky)  
  call back    To return a phone call    zavolat zpět  
  call off    To cancel    zrušit  
  calm down    To become more relaxed, less angry or upset    zklidnit se  
  carry on    To continue    pokračovat, nepřestávat  
  carry out    To do something as specified (a plan, an order, a threat) / To perform or conduct (test, experiment)    vykonat, provést  
  check in    To register at a hotel or airport    zaregistrovat se, objednat se  
  check out    To pay one’s bill and leave (a hotel) / To investigate    zaplatit / prozkoumat  
  clam up    To refuse to speak    mlčet, nevypovídat  
  clamp down on    To act strictly to prevent something    zaměřit se na, vypořádat se s  
  come across    To find by chance / To appear, seem, make an impression    najít, náhodou narazit na / vypadat, být za (co)  
  come forward    To present oneself    představit se  
  count on    To rely or depend on (for help)    počítat s  
  cut down on    To reduce in number or size    snížit, zredukovat  
  cut out    To remove using scissors / To stop doing something    ustřihnout / přestat s (čím)  
  deal with    To handle, take care of (problem, situation)    vypořádat se s (čím)  
  die down    To calm down, become less strong    ustat, zmírnit se  
  do without    To manage without    pokračovat bez (něčeho, např. platit dál nájem po ztátě práce ad.)  
  drag on    To last longer than expected    táhnout se, trvat  
  draw up    To write (contract, agreement, document)    sepsat  
  dress up    wear elegant clothes    nastrojit se, obléci se (pěkně)  
  drop in    To visit, usually on the way somewhere    stavit se cestou  
  drop off    To deliver someone or something / To fall asleep    doručit, zavézt / usnout  
  drop out    To leave school without finishing    ukončit školu předčasně  
  ease off    To reduce, become less severe or slow down (pain, traffic, work)    zmírnit, uklidnit, zvolnit  
  end in    To finish in a certain way, result in    skončit v , jak  
  end up    To finally reach a state, place or action    skončit jako, v (situaci), kde  
  fall through    To fail, doesn’t happen    selhat, zhroutit  
  figure out    To understand, find the answer    přijít na (co)  
  fill out    To complete (a form/an application)    vyplnit  
  find out    To discover or obtain information    zjistit, objevit (informace)  
  focus on    To concentrate on something    soustředit se na  
  get along (with)    To be on good terms; work well with    bycházet s (někým)  
  get at    To imply    naznačovat  
  get away    To escape    uniknout, vypadnout  
  get by    To manage to cope or to survive    obstát, přetrvat  
  get in    To enter    vstoupit, nastoupit, dostat se do  
  get into    To enter    vstoupit, dostat se do  
  get off    To leave (bus, train, plane) / To remove    vystoupit / zbavit se, odstranit  
  get on with (something)    To continue to do; make progress    pokračovat,  
  get on (well) with (somebody)    To have a good relationship with    dobře vycházet s  
  get out    To leave    odejít, vypadnout  
  get out of    To avoid doing something    vyhnout se (něčemu)  
  get over    To recover from (illness, disappointment)    dostat se z (něčeho), vypořádat se s  
  get rid of    To eliminate    zbavit se (koho, čeho)  
  get together    To meet each other    potkat se  
  get up    To rise, leave bed    vstát  
  give in    To cease opposition; yield / To To hand in; submit    podřídit se, vzdát se / předat, podat, odevzdat  
  give up    To stop doing something    vzdát se (něčeho, na něčem)  
  go through    To experience    projít si (čím), zažít  
  grow up    To spend one’s childhood, develop, become an adult    vyrůst, růst  
  hand in    To submit (report, homework)    předat, odevzdat  
  hand out    To distribute    rozdat  
  hang out    To spend time in a particular place or with a group of friends    trávit čas s přáteli  
  hang up    To end a phone conversation    zavěsit  
  hold on    To wait / To grip tightly    počkat / lpět, pevně se držet (koho, čeho)  
  hurry up    To be quick, act speedily    pohnout si, pospíchat  
  iron out    To resolve by discussion, eliminate differences / To flat-iron clothes    urovnat, vyříkat si / vyžehlit  
  join in    To participate    zapojit se  
  join up    To engage in, become a member of / To meet and unite with    vstoupit do, připojit se / setkat se, potkat se  
  keep on    To continue doing something    pokračovat v, setrvávat  
  keep up with    To stay at the same level as someone or something    zůstávat v obraze, udržovat si (úroveň - s kým, čím)  
  kick off    To begin, start    začít, zahájit  
  leave out    To omit, not mention    vynechat, opomenout  
  let down    To disappoint    zklamat  
  look after    To take care of    starat se o  
  look down on    To consider as inferior    shlížet na (koho), pohrdat (kým)  
  look on    To be a spectator at an event    pozorovat, dívat se na (koho, co)  
  look forward to    To await or anticipate with pleasure    těšit se na (co)  
  look up to    To admire    vzhlížet, obdivovat  
  make fun of    To laugh at/ make jokes about    utahovat si z (koho, čeho), dělat si legraci  
  make up    To invent (excuse, story)    vymyslet, vylíčit  
  mix up    To mistake one thing or person for another    plést si  
  move in    To arrive in a new home or office    přistěhovat se  
  move out    To leave your home/office for another one    odstěhovat se  
  nod off    To fall asleep    náhle usnout  
  own up    To admit or confess something    přiznat se, vyjít s pravdou ven  
  pass away    To die (softly)    odejít (ve smyslu zemřít)  
  pass out    To faint    omdlít  
  pay back    To reimburse    splatit, zaplatit  
  put off    To postpone, arrange a later date    odložit  
  put on    To turn on, switch on / To dress on / To put on    zapnout / dát na sebe (obléci se) / dát na  
  put out    To extinguish    vypustit, zhasit, uhasit  
  put up    To accommodate, give somebody a bed    ubytovat (koho)  
  pick up    To collect somebody    vyzvednout  
  point out    To indicate/direct attention to something    upozornit na, poukázat na  
  rely on    To count on, depend on, trust    spolehnout se na  
  rule out    To eliminate    vyloučit, odebrat  
  run away    To escape from a place or suddenly leave    utéci  
  run into    To meet by accident or unexpectedly (also: bump into)    náhle se potkat s, narazit na  
  run out of    To have no more of something    dojít (co), vypotřebovat  
  set off    To start a journey    vyrazit  
  set up    To start a business    založit, sestavit  
  shop around    To compare prices    nakupovat (porovnávat ceny, nemáme pro to výraz)  
  show off    To brag or want to be admired    chlubit se, stavět na odiv, chlubivý  
  show up    To appear/arrive    objevit se  
  shut up    To be silent, stop talking (impolite) / To close    zavřít hubu, sklapnout / zavřít, uzamknout  
  sit down    To take a seat    posadit se  
  stand up    To rise from a sitting position    stoupnout si  
  stick up for    To defend    zastat se, hájit (koho)  
  take after    To resemble, in appearance or character    připomínat (koho), být podobný (komu)  
  take care of    To look after    postarat se o  
  take off    To leave the ground / To put off clothes or something else    vzlétnout, vznést se / vysvléci se, sejmout  
  take on    To hire or engage staff    nabrat, rozšířit, najmout  
  take out    To remove, extract    vytáhnout, vyjmout, zničit  
  tell off    To reprimand/criticize severely    vynadat, vyhubovat  
  think over    To consider    promyslet si  
  try on    To wear something to see if it suits or fits    vyzkoušet si (oblečení)  
  turn down    To refuse / TO turn off    odmítnout / vypnout  
  use up    To finish a product (so that there’s none left)    dobrat, dorazit, dokončit (produkt)  
  watch out    To be careful    být opatrný, dávat si pozor  
  wear out    To become unusable / To become very tired    opotřebovat / být vyčerpaný, zničený (únavou)  
  work out    To do physical exercise / To find a solution or calculate something    cvičit, makat / vypočítat, vyřešit  
  wipe off    To clean (board, table) / To destroy    setřít, utřít / zničit  
  WH-questions

ㄑ  

WH-questions jsou otázky s typickými what, where, when, why, who, how, how many, how much:  How much did it cost?

Tyto otázky vyžadují více informací:   A: I've finished my degree! B: Oh really? When did you have your exam? A: I had my exam two days ago.


Větu sestavíme pomocí WH-word a příslušné otázky v závislosti na použítém čase (použito je více různých časů):

 • Who's been paying the bills?  WHO používáme pro osoby.
 • Where is this place?   WHERE používáme pro místa.
 • What will you do tomorrow?  WHAT použijeme jako v češtině - co.
 • When are you leaving?  WHEN použijeme pro časové otázky.
 • Why did you break up with her?   WHY použijeme jako v češtině - proč.
 • How are you going to pay me back?   HOW použijeme jako v češtině - jak. Můžeme přidat i další slova: how long? how far? ad.
 • How many times have you been in Japan?   HOW MANY se používá pro otázky na počitatelné množství (how many years, how many siblings..) viz dále
 • How much would it cost without VAT?   HOW MUCH se používá pro otázky na nepočitatelné množství (how much snow, how much love..). viz dále
  countable and uncountable nouns

ㄑ  

Význam a použití

Počitatelná podstatná jména jsou taková, která můžeme spočítat a tak u nich existuje množné číslo:   book > books , apple > apples ad.


U nepočitatelných podstatných jmen neexistuje množné číslo, často jsou to látková (voda, vzduch..) a abstraktní (láska, nenávist..) slova:   sand, wind, laziness, behaviour ad.
Výjimkou jsou peníze, které sice počítat můžeme, ale budeme si pamatovat, že patří do nepočitatelných. I v češtině jsou nepočitetelným podstatným jménem (TY peníze, TY dveře, TY záda..).


U hodně slov si musíme pamatovat, zda jsou počitatelná, nebo ne. A ne všechna česká počitatelná jsou v angličtině také počitatelnými, notoricky:   INFORMATION, ADVICE, NEWS jsou nepočitatelné, nikdy nepoužívejte two advices, two news


Podle toho, zda jsou podstatná jména počitatelná nebo ne pak používáme:

počitatelná nepočitatelná
many much
a tree -
one, two fox, foxes -
some dog some dogs some water
many much
few little

Tvorba množného čísla počitatelných


Pravidelná počitatelná se do množného tvaru převádí pomocí "s":

normálně noun + s computer:computers
končí na ey noun + s journey:journeys
končí na s noun + es adress:adresses
končí na y noun + ies city:cities
končí na f noun + ves leaf:leaves

nepravidelná mají svůj stálý tvar ✎ source: Grammar and vocabulary for Cambridge first

aircraft aircraft
child children
cod cod
deer deer
foot feet
fish fish
fruit fruit
man men
mouse mice
rendezvous rendezvous
series series
species species
sheep sheep
tooth teeth
woman women

Která jsou počitatelná a která ne?

a short list of uncountable nouns ✎ source, edited

item example
Jisté jídlo a pití: bacon, beef, bread, broccoli, butter, cabbage, candy, cauliflower, celery, cereal, cheese, chicken, chocolate, coffee, corn, cream, fish, flour, fruit, ice cream, lettuce, meat, milk, oil, pasta, rice, salt, spinach, sugar, tea, water, wine, yogurt
Jisté látky: air, cement, coal, dirt, gasoline, gold, paper, petroleum, plastic, rain, silver, snow, soap, steel, wood, wool
Velice abstraktní slova: advice, anger, beauty, confidence, courage, employment, evil, fun, happiness, health, honesty, information, intelligence, knowledge, love, poverty, pride, progress, reality, satisfaction, truth, wealth
Předměty, oblasti studií: history, math, biology, etc.
Sport: soccer, football, baseball, hockey, etc.
Jazyky Chinese, Spanish, Russian, English, etc.
Ostatní clothing, equipment, furniture, homework, jewelry, luggage, lumber, machinery, mail, money, news, poetry, pollution, research, scenery, traffic, transportation, violence, weather, work, worth

Pozor na slova, u kterých pak počitatelnost mění významy:   PEPPER jako paprika počitatelné a PEPPER jako pepř nepočitatelné aj. Ale tato gramatika se silně dotýká slovní zásoby a tak se to musíte prostě naučit mechanicky.

a short list of par words with different meaning countable VS uncountable ✎ source, edited

uncountable countable
paper - papír obecně one paper - noviny, esej
hair - vlasy one hair - jeden vlas, chlup
chocolate - čokoláda one chocolate - např. čokoládový bonbon
beer - pivo (obecně nápoj) one beer - jedno pivo (v hospodě)
coffee - káva (obecně nápoj)   one coffee - šálek kávy
room - prostor one room - pokoj
light - světlo one light - lampa
experience - zkušenosti one experience - zážitek (konkrétní)
chicken - kuřecí maso one chicken - kuře
lamb - jehněčí maso one lamb - jehně
cake - koláč, dort one cake - jeden konkrétní dort
pepper - pepř one pepper - paprika
iron - železo one iron - žehlička


Jak vyjádřit množství nepočitatelných POJ:

Prostě tak, že před nepočitatelné POJ dáme nějaké počitatelné. Takové, aby to sedělo. Láhev vína. Bochník chleba. Tvar je a noun of noun. Seznam použitelných slov:

countable nouns used for describing amount of uncountable ✎ source: Grammar and vocabulary for Cambridge first

tyčinka a bar of chocolate
kousek a bit of cheese
kapka, kaňka a blob of paint
láhev a bottle of cola
plechovka a can of lemonade
karton a carton of milk
šálek, hrnek a cup of coffee
kapka a drop of water
sklenice a glass of orange juice
gram a gram of sugar
hrst a handful of rice
sklenice a jar of jam
kilo a kilo of rice
bochník a loaf of bread
litr a litre of water
kus, hrouda, kostka a lump of sugar
kus a piece of furniture
hromada a pile of rubbish
jezírko, kaluž a pool of blood
porce a portion of chicken
list a sheet of paper
plátek, krajíc a slice of cake
lžíce a spoonful of salt
bod, místo a spot of blood
dotyk a touch of glamour
trubice* a tube of toothpaste

*nějak se to přeložit musí, ale v češtině snad ani ekvivaletní název není...

za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.