19. 6. 2022

LFHK UK – Lékařská fakulta v Hradci Králové

Kategorie: 

Obsah

100% přijetí na medinu
K úspěšné přípravě na přijímačky na lékařských fakult ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě teorii a spousty řešených modelových otázek.
Chci na medinu!

LFHK UK – základní informace

LFHK UK je jednou ze dvou mimopražských lékařských fakult Univerzity Karlovy. Jedná se o spíše menší fakultu, s téměř rodinnou atmosférou. Medicína je zde vyučována klasickým způsobem, nejprve vás tedy čeká teorie, následována preklinickými obory a nakonec klinickou praxí. Ta je realizována ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové.

Budova LFHK UK
Budova LFHK UK

Samozřejmostí jsou i odborné stáže, jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí, například přes projekt Erasmus. Sídlo fakulty naleznete na adrese Šimkova 870/13, Hradec Králové. Tato funkcionalistická budova byla postavena na konci 30. let 20. století dle návrhu Jana Rejchla, a od roku 1981 je památkově chráněná, původně v ní sídlilo velitelství druhého armádního sboru.

Stručně o historii fakulty

Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena dekretem prezidenta republiky (Edvard Beneš) 13. října 1945, jako fakultní pobočka pražské fakulty všeobecného lékařství. Již v roce 1951 byla ale zrušena, na jejím místě byla rozkazem prezidenta republiky zřízena Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně. Ani toto opatření však nemělo dlouhého trvání a po sedmi letech vznikla z lékařské akademie samostatná lékařská fakulta, spadající pod Univerzitu Karlovu.

Fakulta se postupně rozšiřovala a v dubnu roku 2022 nabylo právní moci zatím poslední stavební povolení pro dostavbu zbytku kampusu lékařské a farmaceutické fakulty. Zahájení výstavby je naplánován na začátek roku 2023, dokončena by měla být v roce 2026.

Studium na Lékařské fakultě v Hradci Králové

LFHK UK nabízí bakalářské, magisterské (včetně navazujících) i doktorské studijní programy. Po maturitě si můžete zvolit buď pětiletý magisterský program Zubní lékařství, šestiletý obor Všeobecné lékařství nebo tříletý bakalářský obor Všeobecné ošetřovatelství (Všeobecná sestra).

Studium je klasického typu, postupuje tedy od teorie k praxi. První dva roky probíhá výuka převážně na fakultě, nicméně již od prvního ročníku se s nemocničním prostředím setkáváte a ve vyšších ročnících trávíte v nemocnici stále více času. Královehradecká nemocnice má obrovský areál, který je rozdělen do mnoha pavilonů. V areálu nemocnice se nachází i edukační centrum, kde bývají přednášky. Univerzita disponuje i novým moderním kampusem, kde ve druhém ročníku probíhá výuka biologie a biochemie. Fakulta neustále prochází modernizací a dostavbou. Fakulta disponuje mimo jiné moderním Simulačním centrem a také novým virtuálním pitevním stolem. 

Na fakultě funguje několik studentských spolků, ke kterým se můžete přidat:

  • Studentská unie UHK: Studentský spolek, který organizuje různé sportovní akce, přednášky i večírky jako je Seznamovák UHK, který se koná vždy v létě ještě před zahájením semestru, univerzitní ples a další.
  • ASM – Asociace Studentů Medicíny: Spolek organizuje různé vzdělávací i kulturní akce, například každoroční Reprezentační ples (ve spolupráci s UHK), Fakultní koncert, Kurzy chirurgického šití a jiné.
  • IFMSA – International Federation of Medical Students Associations:Mezinárodní organizace, jež sdružuje přes 1,3 milionů studentů medicíny z celého světa. Pořádají klinické i výzkumné stáže v zahraničí, dále také různé projekty zaměřené na veřejné zdraví.

Co můžete studovat

Magisterské programy

Magisterské programy je možné studovat pouze v prezenční formě. Pro studenty samoplátce (primárně zahraniční) je zde možnost studia v anglickém jazyce.

Všeobecné lékařství: Standardní délka studia je 6 let. Studenti získají jak teoretické, tak i praktické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon lékařského povolání. Studium je zakončeno státní rigorózní zkouškou, po jejímž složení je studentovi udělen titul MUDr.

Zubní lékařství: Standardní délka tohoto programu je 5 let. Student je po ukončení studia schopen vykonávat profesi stomatologa. Studium je zakončeno státní rigorózní zkouškou a udělovaným titulem je v tomto případě MDDr. 

Bakalářský program

Všeobecné ošetřovatelství: Standardní délka studijního programu jsou 3 roky. Studenti absolvují teoretickou přípravu, přípravu na speciálních pomocných figurínách, které simulují skutečného pacienta, následně praxi v ordinaci lékaře a nakonec praxi v nemocnici. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Následně je studentovi udělen titul Bc.

Přijímací řízení a šance na přijetí

Podání přihlášky na LF UK HK je podmíněno zaplacením administrativního poplatku ve výši 820 Kč (rok 2022). Přihláška je podávána elektronickou formou. Uchazeč musí dále mít dokončené středoškolské studium zakončené maturitní zkouškou (stačí k datu zápisu do studia) a úspěšně složit přijímací zkoušku.

Magisterské programy

Přijímací zkoušky jsou pro oba magisterské programy totožné a konají se i ve stejném termínu. Zkouška je jednokolová a má povahu písemného testu. V tomto testu je zkoumána znalost z následujících oborů: fyzika, chemie, biologie a somatologie. Každý předmět je zastoupen 20 otázkami s nabízenými možnostmi odpovědí. Vždy je správná pouze jedna možnost a nevyplácí se tipovat, protože za chybné odpovědi se odečítají body (0, 25 bodu za každou špatně zodpovězenou otázku). Pro přijetí potřebujete být mezi cca 340 nejlepšími, pokud se hlásíte na obor Všeobecné lékařství a mezi cca 40 nejlepšími pokud chcete studovat Zubní lékařství.

Bakalářský program

Uchazeče o bakalářské studium čeká taktéž písemná zkouška, a to z předmětů biologie, somatologie a chemie. Opět jsou za chybné odpovědi strhávány části bodů (0, 25). Pro přijetí je potřeba se umístit mezi cca 35 nejlepšími. Počet přijímaných uchazečů se (u všech oborů) každý rok liší, aktuální počet přijímaných studentů pro daný akademický rok naleznete vždy na webových stránkách fakulty.

Šance na přijetí

Šance na přijetí nejsou, jak už to u lékařských fakult obecně bývá, nijak závratně vysoké. Nicméně většina uchazečů, kteří se na LF UK HK dostanou studium dokončí.

Počty přijatých na LF HK UK

Jak se na přijímací zkoušky připravit

Přijímací zkoušky na LFHK UK jsou písemným testem znalostí, na výběr správných možností máte 2 hodiny, můžete používat kalkulačku, jedinou věcí, na kterou se tedy musíte důkladně připravit jsou znalosti v daných oborech. Samotné oborové testy vycházejí z učiva středních škol a fakulta na svých webových stránkách zveřejňuje seznam doporučené literatury k jednotlivým předmětům. U každého předmětu si stačí vybrat jednu učebnici, protože každá z nabízených knih pokrývá testované učivo naprosto dostatečně. 

Na stránkách fakulty najdete i test z loňského roku, včetně správných odpovědí. Modelové testy byste zde ale hledali marně. Modelovky jde ale naštěstí dělat i jinde a vřele doporučujeme si jich udělat co nejvíce. Vhodné je i využít učebnice určené k přípravě na zkoušky na medicínu. Můžete také absolvovat přípravný kurz pořádaný přímo fakultou, jenž učební okruhy, které jsou obsahem zkoušky, plně pokrývá. Pokud byste chtěli absolvovat přípravný kurz v plném rozsahu včetně zkušebního testu nanečisto, vyjde vás na cca 7 500 Kč. Můžete ale absolvovat jen ty moduly (předměty), které potřebujete nebo jen samotný test nanečisto. V testu samotném pak rozhodně nedoporučujeme tipovat, ať neskončíte nakonec v mínusu. 

Významné osobnosti LFHK UK

Na LF UK HK vyučovalo a vyučuje mnoho lékařských kapacit v oboru, většina z nich je také úzce spjata s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové, z těch současných se jedná například o tyto lékaře:

  • prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.: Děkan LF, profesor Katedry chirurgie, zástupce přednosty Kardiochirurgické kliniky LFHK UK a FNHK.
  • doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.: Proděkan pro výuku zubního lékařství, přednosta Stomatologické kliniky LFHK UK a FN v Hradci Králové, autor odborných publikací.
  • prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.: Proděkan pro výuku v angličtině, přednosta Ústavu lékařské biologie a genetiky LFHK UK.

Články o dalších lékařských fakultách UK: 1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK

Autor článku
Kateřina Šanderová
100% přijetí na medinu
K úspěšné přípravě na přijímačky na lékařských fakult ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě teorii a spousty řešených modelových otázek.
Chci na medinu!

Kam dál

20. 12. 2023
Jak vypadají TSP v roce 2024

V akademickém roce 2023/2024 došlo ke klíčové změně v možnostech absolvování Testů studijních předpokladů neboli TSP – studenti mají nově možnost […]

31. 7. 2022
FVZ UO – Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

FVZ UO – základní informace FVZ UO neboli Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany sídlí v Hradci Králové. Na fakultě studují […]

1 2 3 13
Všechny články
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.