26. 7. 2022

LF UPOL – Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Kategorie: 

Obsah

100% přijetí na medinu
K úspěšné přípravě na přijímačky na lékařských fakult ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě teorii a spousty řešených modelových otázek.
Chci na medinu!

LF UPOL – základní informace

Lékařská fakulta Univerzity Palackého (LF UPOL) patří k méně početným lékařským fakultám. Studovat zde můžete Všeobecné i Zubní lékařství. Klinická praxe probíhá především ve Fakultní nemocnici Olomouc, největší nemocnici v kraji. FN byla založena v roce 1892 a otevřena o čtyři roky později. Na její oční klinice byla v roce 1905 provedena první úspěšná transplantace tkáně na světě (provedl ji Eduard Konrad Zirm). V letech 1992-2004 byla rozšířena a modernizována a dnes patří k nejmodernějším českým nemocnicím.

V roce 2014 byla postavena nová budova Ústavu molekulární a translační medicíny. Ústav se zaměřuje na základní a translační biomedicínský výzkum s cílem lépe porozumět příčinám lidských infekčních a nádorových onemocnění a vyvíjet budoucí humánní léky, zdravotnické prostředky a diagnostiku. Dlouhodobý výzkum a vývoj fakulty se zaměřuje na čtyři oblasti: onkologii, nemoci srdce a žil, experimentální toxikologii a farmakologii a transplantaci orgánů. Výzkumné týmy se zaměřují na molekulární biologii, imunologii a epidemiologii.

Stručně o historii fakulty

LF UPOL zahájila svůj provoz v roce 1947 jakožto jedna ze čtyř fakult nově obnovené univerzity (k obnovení pod současným názvem došlo v roce 1946). Její historie však sahá ještě dál. Technicky vzato je Univerzita Palackého v Olomouci nejstarší univerzitou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. Vznikla přeměnou jezuitské koleje v roce 1573 jako veřejná univerzita vedená jezuitským řádem v Olomouci, která byla v té době hlavním městem Moravy a sídlem biskupství. Zpočátku se na ní vyučovala pouze teologie, brzy však přibyly obory filozofie, právo a medicína. Lékařské přednášky byly zahájeny v roce 1753, a to na Filozofické fakultě. V roce 1778, kdy byla univerzita přeložena do Brna, byla při Filozofické fakultě zřízena katedra chirurgie. V roce 1849 byla Lékařská a Chirurgická fakulta vyčleněna a pokračovala v činnosti samostatně až do svého zrušení v roce 1873. Fakulta byla, jak jsme již zmínili, obnovena v roce 1946. Vzhledem k tomu, že Právnická fakulta nebyla v 50. letech 20. století fakticky obnovena, Teologická fakulta byla v roce 1950 komunisty potlačena a Filozofická fakulta byla v roce 1954 zrušena, byla Lékařská fakulta v letech 1954-58 jedinou fakultou Univerzity Palackého

Studium na LF UPOL

LF UPOL patří se svými zhruba 2200 studenty mezi menší (možná středně velké) lékařské fakulty. Její výukový plán je ve své podstatě stejný jako na ostatních lékařských fakultách, liší se však množstvím klinické praxe, obzvláště ve fakultní nemocnici. Kromě FN spolupracuje LF UPOL i s Vojenskou nemocnicí Olomouc a dalšími zdravotnickými zařízeními a nemocnicemi jak v rámci ČR, tak i po celé Evropě. Část výuky se odehrává i v moderním Centru telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností. 

Studium na LF UPOL je studenty velmi dobře hodnoceno. Proslulý je obzvláště program Zubní lékařství, který patří k těm nejšpičkovějším v České republice. Tím samozřejmě nechceme naznačit, že by program Všeobecné lékařství neměl vynikající úroveň. LF UPOL totiž jako první v ČR obdržela prestižní evropskou akreditaci AMSE.

Stejně jako na ostatních lékařských fakultách i zde samozřejmě fungují studentské spolky. Hlavními z nich jsou Spolek mediků a IFMSA (International Federation of Medical Students‘ Associations).

Co můžete studovat

Uchazečům s dokončeným středoškolským vzděláním s maturitou nabízí Lékařská fakulta šestiletý studijní program Všeobecné lékařství (s následným akademickým titulem MUDr.) a pětiletý obor Zubní lékařství (MDDr.). Oba tyto studijní programy jsou v prezenční formě a fakulta je nabízí také v anglickém jazyce, tato varianta je však určena primárně pro zahraniční studenty, samoplátce. V nabídce je také navazující magisterský program v kombinované formě, Veřejné zdravotnictví, k tomu již ale potřebujete bakalářský titul (Bc).

Pokud byste chtěli studovat nelékařské obory, např. fyzioterapii či všeobecné ošetřovatelství, musíte si podat přihlášku na jinou fakultu. Fakulta zdravotnických věd UP sdílí mnoho ústavů, stejně jako budovy, s LF, a  nabízí např. obory dětská či všeobecná sestra, zdravotnický záchranář nebo porodní asistence. Fyzioterapii můžete studovat na Fakultě tělesné kultury UP. Pokud máte tedy zájem o zdravotnické obory, projděte si webové stránky těchto fakult, kde naleznete všechny nabízené obory i informace o podmínkách přijímacího řízení.

Průběh studia

Studijní programy Všeobecného lékařství i Zubního lékařství jsou realizovány v rámci kreditního systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS). Díky tomu mohou studenti absolvovat část studia na evropských partnerských univerzitách.

 V 1.–4. semestru tvoří náplň studia všeobecného lékařství teoretické obory (např. anatomie, histologie a embryologie, lékařská biofyzika a chemie). V 5.–7. semestru se věnujete preklinickým oborům (např. patologie, mikrobiologie, či farmakologie). V posledních semestrech probíhá výuka klinických oborů (např. vnitřní lékařství, chirurgie, anesteziologie a resuscitace, pediatrie, dermatovenerologie, neurologie, psychiatrie atd.) a také předměty veřejného zdravotnictví (např. epidemiologie, soudní lékařství a medicínské právo). Během studia se věnujete i dalším předmětům jako jsou například lékařská etika, cizí jazyky a samozřejmě latina. Nedílnou součástí studia je i praktická výuka v hlavních klinických oborech a to včetně praxe v ordinaci praktického lékaře. Studium je zakončeno státní rigorózní zkouškou z vnitřního lékařství, pediatrie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, epidemiologie, sociálního lékařství a medicínského práva.

U zubního lékařství je systém obdobný, nejprve se věnujete převážně teoretické výuce (1.–4. semestr) na kterou v dalších ročnících navazují obory preklinické a klinické. V 1.–3. ročníku je systém výuky průběžný, v dalších ročnících je blokový. Čekají vás základní předměty (chemie, fyzika, biologie), lékařsko-biologické předměty a předměty všeobecného lékařství (anatomie, histologie, fyziologie, biochemie, farmakologie, hygiena, všeobecná chirurgie, interna včetně pediatrie, psychiatrie a psychologie, první pomoc a další). Důraz je kladen na předměty a témata přímo související se zubním lékařstvím (preventivní zubní lékařství, záchovná stomatologie, dentální materiály a zařízení, anestezie a sedace, ortodoncie a další). Věnujete se samozřejmě i etice, legislativě a sociálním aspektům zubního lékařství. V průběhu studia absolvujete čtyři bloky praxe v ordinaci praktického zubního lékaře. Studium zubního lékařství je ukončeno státní rigorózní zkouškou, která má tři části: orální chirurgii, záchovnou stomatologii, pedodoncii a parodontologii včetně onemocnění ústní sliznice, protetiku a ortodoncii. 

Přijímací řízení a šance na přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterských studijních programech Všeobecné i Zubní lékařství je dosažení středoškolského vzdělání zakončené maturitní zkouškou, podání přihlášky v řádném termínu (většinou do poloviny března), zaplacení administrativního poplatku (v roce 2022 to bylo 690 Kč) a úspěšné složení přijímací zkoušky. Na LF UPOL není možné přijetí bez přijímací zkoušky. A pozor, fakulta obvykle nevypisuje náhradní termín přijímací zkoušky. 

Obsah přijímací zkoušky

Přijímací zkouška na LF UPOL je jednokolová ve formě písemného testu. Obsahem testu jsou znalosti z biologie, fyziky a chemie. Všechny předměty jsou zastoupeny 20 otázkami, celkem tedy 60 otázek. Na vypracování testu máte 60 minut. Vybíráte jednu nebo více správných odpovědí ze 4 možných. Za každou správně zodpovězenou otázku získáváte jeden až dva body, za nesprávné  odpovědi se body nestrhávají. V průběhu testu je povoleno použití kalkulačky, jiné pomůcky povoleny nejsou. 

Šance na přijetí

LF UPOL - šance na přijetí

Toto jsou průměrné statistiky úspěšnosti uchazečů při přijímacím řízení na LF UPOL. Dlouhodobě se šance na přijetí na Všeobecné lékařství pohybuje kolem 17 % a na Zubní lékařství kolem 8 %.

V případě nepřijetí z  kapacitních důvodů se na LF UPOL vyplatí podat odvolání. Vždy někteří uchazeči nakonec nenastoupí, můžete být tedy přijati dodatečně.

Jak se na přijímací zkoušky připravit

Přijímací zkoušky na LF UPOL jsou srovnatelné s přijímacími zkouškami na kteroukoli jinou lékařskou fakultu. Je třeba si být vědom značně konkurenčního prostředí, přípravu tedy rozhodně nepodceňujte a vyhraďte si na ni dostatek času.

LF UPOL nevydává žádné modelové testy, existuje ale brožurka, kde je cca 10 vzorových otázek z každého předmětu, abyste měli alespoň zevrubnou představu, co vás čeká. Je proto vhodné, pořídit si buď učebnici a/nebo si udělat co nejvíce modelových testů z daných předmětů, otázky jsou totiž často velmi podobné. Ještě je určitě dobré se podívat na seznam doporučené literatury k přijímacím zkouškám na webu fakulty. 

Můžete též absolvovat přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Nicméně Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci sama žádné nepořádá, je tedy třeba si vyhledat nějaký kurz na jiné univerzitě či v soukromém sektoru. Nutné to ovšem není, kombinace učebnice pro přípravu ke zkouškám na medicínu a opakované dělání modelových testů měla být zcela dostačující.

Významné osobnosti UPOL

S Univerzitou Palackého v Olomouci je spojeno velké množství světově proslulých jmen. Zmiňme alespoň několik málo z nich:

  • Gregor Johann Mendel  – biolog, meteorolog, matematik, augustiniánský mnich a opat opatství svatého Tomáše v Brně. Posmrtně byl uznán jako zakladatel moderní vědy o genetice. Studoval na univerzitě v Olomouci v letech 1840 až 1843.
  • Pavel Křížkovský (narozen jako Karel Křížkovský) – český sborový skladatel a dirigent. Studoval na Filozofické fakultě UP v Olomouci a později v Brně. Palác, ve kterém Křižkovský v letech 1878-1883 žil, dnes slouží jako rektorát Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Tomáš Zatloukal – politik a bývalý poslanec Evropského parlamentu, člen výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu.
  • František Jan Mošner – lékař, autor lékařské literatury, profesor chirurgie a babictví olomouckých lékařských studií a rektor olomoucké univerzity.
  • Nina Škottová – byla političkou a poslankyní Evropského parlamentu za Občanskou demokratickou stranu, zasedala v rozpočtovém výboru Evropského parlamentu. Na začátku 90. let 20. st. přednášela na LF UPOL.

Další články o lékařských fakultách: 1. LF UK, LF MUNI

100% přijetí na medinu
K úspěšné přípravě na přijímačky na lékařských fakult ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě teorii a spousty řešených modelových otázek.
Chci na medinu!

Kam dál

20. 12. 2023
Jak vypadají TSP v roce 2024

V akademickém roce 2023/2024 došlo ke klíčové změně v možnostech absolvování Testů studijních předpokladů neboli TSP – studenti mají nově možnost […]

31. 7. 2022
FVZ UO – Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

FVZ UO – základní informace FVZ UO neboli Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany sídlí v Hradci Králové. Na fakultě studují […]

1 2 3 13
Všechny články
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.