14. 5. 2022

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity – LF MUNI

Kategorie: 

Obsah

100% přijetí na medinu
K úspěšné přípravě na přijímačky na lékařských fakult ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě teorii a spousty řešených modelových otázek.
Chci na medinu!

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity – základní informace

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (LF MUNI) patří k nejprestižnějším a nejdynamičtěji se rozvíjejícím lékařským fakultám v Evropě. LF MUNI vzdělává a připravuje na výkon povolání nové lékaře i zdravotníky, zároveň se aktivně podílí na vědeckých výzkumech. Sídlí v Univerzitním kampusu v brněnských Bohunicích, který svým vybavením patří k nejlepším na světě. 

Studenti se samozřejmě nevzdělávají jen v prostorách kampusu, ale také na klinických pracovištích brněnských fakultních nemocnic. Samozřejmostí jsou i mezinárodní evropské i mimoevropské stáže. Na lékařské fakultě MU působí přes 1300 vyučujících, kteří na výkon lékařského či zdravotnického povolání připravují téměř 4500 studentů (údaje z roku 2022).

Ústav zdravotnických věd - LF MUNI

Stručně o historii fakulty

Masarykova univerzita byla zřízena 28. ledna 1919, jako druhá česká univerzita. Výuka Všeobecného lékařství na  LF MUNI byla zahájena v listopadu téhož roku přednáškou Edwarda Babáka. Počet studentů rychle rostl a LF se rychle rozvíjela, již v roce 1931 zde studovalo přes 1000 mediků.

V průběhu druhé světové války (1939-1945) byla lékařská fakulta uzavřena nacisty a pedagogové byli perzekuováni. Po skončení války byla LF MUNI rychle znovuotevřena, z původní budovy na rohu ulic Údolní a Úvoz byla fakulta přestěhována do budov na Komenského náměstí a ulici Joštova. Počet studentů se brzy zvýšil na 3000.

V roce 1951 bylo otevřeno studium zubního lékařství. O 9 let později byla Masarykova Univerzita přejmenována na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně, toto označení jí zůstalo až do roku 1989. V témže roce byla také dostavěna Fakultní nemocnice Bohunice, do této čtvrti se o cca 20 let později přestěhovala i celá lékařská fakulta, když byl dostavěn nový Univerzitní kampus. 

Součástí Univerzitního kampusu se v roce 2014 stal i Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity (CEITEC MU), a poskytuje špičkové vybavení a optimální podmínky  jak pro základní, tak i pro aplikovaný výzkum. V současné době probíhá v kampusu výstavba Simulačního centra LF MUNI, kde bude v budoucnu probíhat praktická výuka mediků.

Za dobu své existence přispěla LF MUNI zásadním způsobem k rozvoji medicíny. Drží mnoho lékařských prvenství, jako například transplantace srdce a jater či umělé oplodnění IVF. Více si o úspěších LF MUNI můžete přečíst v části ‘’zajímavosti’’.

Studium na lékařské fakultě

Studium jakékoli lékařské fakulty patří tradičně k jedněm z těch nejnáročnějších vůbec. Na LF MUNI vás čeká nejdříve náročná teoretická příprava a následně i praktická výuka. Studovat můžete jak lékařské, tak nelékařské obory, některé v bakalářské,  jiné v magisterské (či navazující magisterské) formě a pokračovat můžete i na Ph.D.  

Co můžete studovat

Po maturitě můžete nastoupit jak do bakalářského, tak i magisterského programu. Všechny lékařské obory jsou magisterské. Z magisterských programů máte na výběr z šestiletého studijního programu Všeobecné lékařství nebo ze dvou  pětiletých studijních programů Zubní lékařství a Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog. 

Přijímací řízení

K přijetí na medicínu si musíte do konce února podat přihlášku a zaplatit administrativní poplatek (v roce 2022 je to 850 Kč), následně musíte složit přijímací zkoušku a u zápisu doložit maturitní vysvědčení.

Přijímací zkouška má podobu písemného testu, respektive souboru tří testů, z biologie, chemie a fyziky. Mezi jednotlivými testy je vždy přestávka. Každý test obsahuje 40 otázek s nabízenými variantami odpovědí, přičemž vždy právě jedna je správná. Za každou správnou odpověď získáte jeden bod, za špatně zodpovězené otázky se body nestrhávají. 

Celkem můžete získat 120 bodů, počet nutný k přijetí je v každém roce jiný, závisí na výsledcích jednotlivých uchazečů. V roce 2021 to bylo 84 bodů pro obor Všeobecné lékařství a 96 bodů pro Zubní lékařství. U oborů Všeobecné zubní lékařství a Zubní lékařství můžete navíc využít bonifikaci za jazykové certifikáty a úspěchy z olympiád vybraných předmětů.

Na medicínu se můžete dostat i bez přijímaček. Nutnými podmínkami jsou vynikající prospěch (Výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních, t.j. 2. pololetí, 1., 2., a 3. ročníku a na vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku SŠ studia musí být pro program Všeobecné lékařství a Zubní lékařství nižší nebo roven 1,100). Dále musí být uchazeč momentálně v maturitním ročníku SŠ v České republice. A také v posledních dvou letech studovat alespoň 1 rok předměty biologie, fyzika a chemie, přičemž jeho známka na vysvědčení nesmí být horší než 2 (chvalitebně). Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek musí být jednak vyznačena v e-přihlášce a také písemně doručena na LF MUNI i se všemi přílohami.

Šance na přijetí

Šance na přijetí LF MUNI magisterské obory

Obory Všeobecné lékařství i Zubní lékařství lze studovat i v anglickém jazyce, šance na přijetí jsou z důvodu nižšího počtu uchazečů o něco vyšší (cca 50 %). Studium Všeobecného lékařství je zpoplatněno částkou 330 000 Kč a studium Zubního lékařství částkou 360 000 Kč za akademický rok.

Důležité je, si také uvědomit, že ne všichni uchazeči, se ke zkouškám dostaví, šance na přijetí jsou tedy reálně o něco vyšší. Někteří uchazeči o studium mohou být také přijati na více fakult či oborů a k zápisu se nakonec nedostaví nebo ke studiu nenastoupí z jiných důvodů. Pokud jste tedy přijímací zkoušky složili, ale nebyli jste přijati z kapacitních důvodů, nezoufejte a podejte odvolání. Můžete být ke studiu ještě dodatečně přijati.

Nelékařské obory

Kromě lékařských oborů v magisterské formě můžete studovat i řadu nelékařských oborů ve formě bakalářské. Standardní délka studia je 3 roky, poté je možné nastoupit na navazující magisterské studium. LF MUNI nabízí celkem 9 bakalářských studijních oborů:

 • Dentální hygiena: Přijímací zkouška je ve formě písemných testů z biologie a chemie.
 • Fyzioterapie:  Přijímací zkouška se skládá z testů z biologie, chemie a fyziky.
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví: Přijímací zkouškou jsou testy z biologie a chemie.
 • Nutriční terapie: K přijetí musíte složit testy z biologie a chemie.
 • Optika a optometrie: Písemné testy z biologie a fyziky.
 • Ortoptika: Přijímací zkouškou jsou testy z biologie a fyziky.
 • Porodní asistence: Obsahem přijímací zkoušky jsou testy z biologie, chemie a somatologie.
 • Radiologická asistence: Testy z biologie a fyziky.
 • Všeobecné ošetřovatelství: Písemné zkoušky z biologie a somatologie.
 • Zdravotnické záchranářství: Písemné testy z biologie a fyziky, test fyzické zdatnosti.

Uchazeči o bakalářský program Zdravotnické záchranářství skládají kromě písemných testů také praktickou část ověřující jejich zdatnost. Tato praktická zkouška se skládá ze shybů, Jacíkova celostního motorického testu a beep testu. Body se přičítají k druhé části přijímací zkoušky – písemným testům. Důležitou informací také je, že pro výkon povolání Zdravotnický záchranář je nezbytné být aktivním řidičem (skupiny B), proto pokud neřídíte, přihlaste se co nejdříve po nástupu na LF do autoškoly a začněte řídit. Většina vašich budoucích zaměstnavatelů bude požadovat alespoň 2 roky praxe, případně ještě další kurzy.

Šance na přijetí

Toto jsou statistiky uchazečů a přijatých studentů z roku 2021:

Šance na přijetí - bakalářské obory

Jak se na přijímací zkoušky připravit

V zásadě máte dvě možnosti jak se k přijímacím zkouškám připravovat. První z nich je samostudium a tou druhou asistovaná příprava.

Samostatná příprava

V případě samostudia je pravděpodobně nejlepší variantou využití učebnice určené k přijímacím zkouškám na medicínu a průběžné dělání modelových testů. Obojí obsahuje to, co vás u přijímacích zkoušek čeká, takže vás nic nezaskočí. Tím, že jsou učebnice většinou koncipovány tak, aby  pokryly znalosti potřebné ke zkouškám a zároveň nabídly tipy jak zkoušky zvládnout, vám v mnohém přípravu velmi ulehčí. V modelových testech si procvičíte znalosti a čím více těchto testů projdete, tím více možných otázek si vyzkoušíte. 

Další možností je studium z literatury doporučené přímo LF MUNI. Seznam najdete na webových stránkách fakulty. Studium z knih je velmi důkladnou přípravou, je proto časově velmi náročná. Nicméně například v kombinaci s modelovými testy je asi tou nejdůkladnější možnou variantou.

Asistovaná příprava

Co se týče asistované přípravy, můžete si buď sehnat soukromého učitele na jednotlivé předměty nebo využít přípravný kurz. LF MUNI pořádá každoročně přípravný kurz k přijímacím zkouškám, kde zkušení vysokoškolští učitelé přednáší střídavě biologii, chemii a fyziku. Od roku 2021 probíhá tento kurz pouze v distanční formě prostřednictvím informačního systému MU a platformy MS TEAMS.

Všechny typy přípravy mají samozřejmě svá pro a proti. Systém, který bude vyhovovat jednomu uchazeči nemusí vyhovovat jinému, protože každý máme trochu odlišný styl učení i úroveň počátečních znalostí z daných oborů. Velmi dobrou strategií je kombinace několika výše zmíněných možností.

Významní absolventi

Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity vystudovalo velké množství světově proslulých lékařů a vědců. Patří mezi ně například:

Prof. MUDr. Jan Černý, CSc.: Kardiochirurg a transplantolog, bývalý ředitel nezávislého Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v areálu FN u sv. Anny. Je také emeritním předsedou České společnosti kardiovaskulární chirurgie a držitelem Medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy.

MUDr. Radim Uzel, CSc.: Gynekolog a sexuolog, který výrazně přispěl k popularizaci sexuologie. Za svůj život vydal velké množství článků, účastnil se mnoha rozhovorů a televizních i rozhlasových relací. Byl také čestným předsedou a členem vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu.

Prof. MUDr. Jan Zahradníček, DrSc.: Ortoped a dětský chirurg, který byl po dlouhou dobu přednostou první ortopedické kliniky v Praze. Je autorem metody léčby vrozeného vykloubení kyčelního kloubu, objevil tzv. derotační princip v léčbě vrozeného vykloubení.

Zajímavosti o LF MUNI

Lékařská fakulta MUNI se může pochlubit celou řadou vědeckých úspěchů a prvenství. Stejně jako u slavných absolventů, i tento seznam by mohl být velice obsáhlý, znovu tedy uvedeme jen zlomek z nich:

 • Na LF MUNI byl vyroben jako první v Československu inzulín v čistém stavu (1924).
 • První operace chlopní na otevřeném srdci v hlubokém podchlazení (Prof. MUDr. Jan Navrátil, 1956).
 • Vynález neinvazivního měřiče krevního tlaku (MUDr. Jan Peňáz, CSc. 1969).
 • První “dítě ze zkumavky” v Československu (1982).
 • První transplantace jater v  České republice (1983).
Autor článku
Kateřina Šanderová
100% přijetí na medinu
K úspěšné přípravě na přijímačky na lékařských fakult ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě teorii a spousty řešených modelových otázek.
Chci na medinu!

Kam dál

20. 12. 2023
Jak vypadají TSP v roce 2024

V akademickém roce 2023/2024 došlo ke klíčové změně v možnostech absolvování Testů studijních předpokladů neboli TSP – studenti mají nově možnost […]

31. 7. 2022
FVZ UO – Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

FVZ UO – základní informace FVZ UO neboli Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany sídlí v Hradci Králové. Na fakultě studují […]

1 2 3 13
Všechny články
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.