31. 7. 2022

FVZ UO – Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Kategorie: 

Obsah

100% přijetí na medinu
K úspěšné přípravě na přijímačky na lékařských fakult ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě teorii a spousty řešených modelových otázek.
Chci na medinu!

FVZ UO – základní informace

FVZ UO neboli Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany sídlí v Hradci Králové. Na fakultě studují budoucí vojenští lékaři, zubaři, farmaceuti a zdravotničtí záchranáři Armády ČR.  Na výuce studentů spolupracuje s královéhradeckou Lékařskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy a také s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Díky této spolupráci získávají studenti dvojí diplom, a to jak z Univerzity obrany, tak i z Univerzity Karlovy. 

Zvláštností studia vojenského lékařství je to, že tím, že jste studenti civilní lékařské fakulty (LF UK v Hradci Králové) a vojenské lékařské fakulty, musíte pojmout znalosti a dovednosti obou fakult. V praxi je to řešeno tak, že máte klasické 2 semestry na civilní lékařské fakultě a v období letních prázdnin máte 3. semestr, kdy se věnujete vojenským předmětům a vojenskému výcviku. Místo letních prázdnin máte měsíční dovolenou, vždy někdy v průběhu července až září (pro každý ročník je dovolená v jiném měsíci).

Vzhledem k tomu, že se jedná o vojenskou vysokou školu, jsou její studenti zároveň i vojáky z povolání, což s sebou nese řadu výhod. Například měsíční plat, ubytování zdarma, nadstandardní sportovní zázemí a jistotu zaměstnání s nástupním platem cca 50 000,- Kč ihned po dokončení studia. Nenechte se ovšem napálit tím, že fakulta není Lékařskou fakultou v pravém slova smyslu,  FVZ UO se totiž opakovaně umisťuje na prvních příčkách žebříčku nejlepších zdravotnických fakult v ČR, což o její kvalitě mnohé vypovídá.

Historie fakulty

FVZ UO vznikla z Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v roce 2004 při zřízení Univerzity obrany. Navazuje na tradici vojenského lékařství, jehož počátky spadají do 18. století. V té době (1785-1874) představovala vrcholnou instituci vojenského lékařství Vojenská lékařská akademie – Josefinum ve Vídni. Lékařský personál habsburské armády připravovala v letech 1785–1874. Tu později nahradil jiný typ studia, vyučovaný na Vojensko-lékařské aplikační škole. 

V samostatném Československu připravovala na budoucí povolání Vojenská lékařská škola. Její činnost přerušila na šest let druhá světová válka. Nová etapa vojenského zdravotnictví začala v 50. letech. 15. srpna 1951 byla rozkazem prezidenta republiky zřízena v Hradci Královém Vojenská lékařská akademie (VLA), svou činnost zahájila 26. října téhož roku. VLA vznikla na bázi Lékařské fakulty, pobočky Univerzity Karlovy. V roce 1955 jí pak byl přiznán čestný přídomek VLA Jana Evangelisty Purkyně. 

Akademie byla v roce 1958 zrušena a na její místo nastoupil Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Evangelisty Purkyně. Současně byla obnovena i činnost Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Obě medicínské fakulty jsou však do dnešního dne jistým způsobem úzce provázány. Od roku 1976 přistoupila ke spolupráci i Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové jakožto odborný garant přípravy budoucích vojenských farmaceutů.

V roce 1988 se škola vrátila ke svému názvu Vojenská lékařská akademie JEP. Po revoluci v roce 1989 došlo k významným změnám jak v organizační struktuře, tak i v osnovách a formách studia.  Po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 představuje škola centrum přípravy vojenských zdravotnických profesionálů Armády České republiky srovnatelné s obdobnou praxí v armádách států NATO.

V návaznosti na zásadní změny v AČR z důvodu profesionalizace armády došlo i k reorganizaci vysokého vojenského školství. Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové ukončila ke dni 1. září 2004 svoji činnost a místo ní byla zřízena Univerzita obrany se sídlem v Brně. Její součástí je i Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO) v Hradci Králové, jakožto nástupce VLA JEP. 

Co můžete studovat

FVZ UO poskytuje vzdělání a přípravu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Dále nabízí také možnost doplnění vzdělání v podobě různých stáží a kurzů. Všechny níže uvedené studijní programy lze studovat pouze prezenční vojenskou formou. Výuku zabezpečuje Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Lékařskou fakultou v Hradci Králové, vzhledem k tomu, že studujete de facto 2 vysoké školy najednou, obdržíte po úspěšném ukončení studia hned dva tituly.

Bakalářský studijní program

 • Zdravotnické záchranářství: Délka studia jsou 3 roky, udělovaný titul je Bc. 

Magisterské studijní programy  

 • Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství (Vojenský lékař)
  • Délka studia je 6 let, udělovaný titul je MUDr. et Mgr.
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství (Vojenský zubař)
  • Délka studia je 5 let, udělovaný titul je MDDr. et Mgr.
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie (Vojenský farmaceut)
  • Délka studia je 5 let, udělovaný titul je Mgr. et Mgr.

Je důležité si uvědomit, že na FVZ UO nestudujete pouze zvolený medicínský obor, ale především vysokou vojenskou školu. Jak to sama fakulta popisuje na svých stránkách: „vojensko-medicínská část přípravy je zaměřena na zvláštnosti související s činnostmi zdravotnické služby v době míru i za války, v mimořádných situacích (katastrofy, havárie) a na zvláštnosti vyplývající z úkolů, které zdravotnická služba plní v rámci NATO a zahraničních misí. Výuka obou částí studijního programu probíhá souběžně s cílem vychovat všestranně připraveného odborníka pro potřeby složek zdravotnické služby AČR.“

Z tohoto důvodu je součástí studia také vojenská příprava ve výcvikovém zařízení AČR, kde studenti postupně získávají potřebné vojenské a velitelské schopnosti a dovednosti. Úspěšné absolvování jednotlivých částí vojenské přípravy v každém akademickém roce je podmínkou  pro zápis do dalšího ročníku a také pro jmenování do důstojnické hodnosti po řádném ukončení studia (během studia musíte absolvovat kompletní “Základní důstojnický kurz”).

Absolventi magisterských studijních programů (zubaři a farmaceuti) jsou po ukončení studia zařazeni na služební místa podle potřeb ozbrojených sil a jmenováni do základní důstojnické hodnosti poručík, absolventi delších než desetisemestrálních magisterských studijních programů (lékaři, doktorští studenti) do hodnosti nadporučík. 

Absolventi záchranářského bakalářského studijního programu jsou podle služebního zařazení jmenováni do praporčické hodnosti, nebo do hodnosti poručík.

Přijímací řízení a šance na přijetí

přijímačky na FVZ UO

Abyste vůbec mohli být připuštěni k přijímacímu řízení, je nutné si podat v řádném termínu přihlášku a zaplatit administrativní poplatek (na FVZ UO je to 400,- Kč). Dále splnit následující podmínky:

Zdravotnický záchranář

Přijímací zkouška se skládá ze tří částí, dvou písemných a jedné praktické

 • písemný test z biologie: 40 otázek, časový limit je 60 minut, maximálně můžete získat 80 bodů (minimální počet pro složení zkoušky je 20 – tzn. pokud byste získali méně, i kdybyste ve všech ostatních částech přijímacího řízení získali maximum bodů, nemůžete být přijati, protože jste tuto zkoušku nesložili).
 • písemný test z anglického jazyka: Čtení s porozuměním, gramatika, slovní zásoba na úrovni B1, časový limit je 60 minut, maximálně můžete získat 50 bodů (minimální počet pro složení zkoušky je 20)
 • praktické ověření tělesné zdatnosti: Dvě disciplíny: dvanáctiminutový běh a shyby. Z každé disciplíny je možné získat  maximálně 25 bodů (50 celkem). Je nutné získat alespoň 1 bod z každé disciplíny a zároveň součet bodů z obou disciplín musí být alespoň 10 bodů. Abyste získali tento 1 bod, musíte udělat alespoň 5 shybů a uběhnout 2000 m (muži), pro ženy je stanoven limit 3 shyby a 1800 m. Pro maximum bodů (25) je limit u běhu 3000 m (muži) a 2550 m (ženy), u shybů 14 (muži) a 12 (ženy).

Celkem tedy můžete získat 180 bodů, přičemž body se sčítají, ale u žádné části zkoušky nesmíte propadnout. 

Vojenský lékař a Vojenský zubař

 • Přijímací zkouška se opět skládá ze tří částí. Jsou zde oproti bakalářskému programu jisté rozdíly: Základní podmínkou je zvládnutí přijímaček do programu Zubní lékařství na LF UK respektive Všeobecné lékařství na LF UK Hradec Králové (tzn. doložení originálu nebo úředně ověřené kopie pravomocného rozhodnutí o přijetí ke studiu studijního programu „Zubní lékařství” nebo „Všeobecné lékařství” na Univerzitě Karlově v Hradci Králové.) Za tuto část získává uchazeč 100 bodů

Další dvě části jsou, tak jako u bakalářského programu, test z anglického jazyka a fyzický test. 

 • U testu z anglického jazyka je limit stanoven na 15 bodů. Obsah je stejný jako u přijímacích zkoušek do bakalářského studia.
 • Fyzická zkouška má opět dvě části, místo shybů jsou ale zařazeny sedy-lehy. U běhu jsou limity totožné s fyzickým testem tak, jak jsme ho popsali v případě bakalářského studia. U sedů lehů jsou limity následující: ženy- minimum nutné pro získání 1 bodu – 25 sedů-lehů za minutu, pro maximální možný počet bodů (25) musíte zvládnout 50 sedů-lehů. Muži – minimum 28, pro maximální počet jich potřebujete za minutu zvládnout 52.

Z obou těchto částí můžete získat max 50 bodů, celkově tedy může uchazeč u přijímací zkoušky získat 200 bodů. 

Fakulta dále nabízí 8 doktorských programů, některá místa jsou vždy rezervována pro vojáky z povolání, nicméně nabírají i civilisty (většinou se celkově jedná o cca 5 studentů v každém oboru). Podmínky přijímacího řízení na tyto obory naleznete na webových stránkách fakulty.

Prominutí přijímací zkoušky

Uchazeč o studium může zažádat o prominutí přijímací zkoušky, případně její části. Například přijímací zkoušku z anglického jazyka nemusíte skládat, pokud jste například držiteli jazykového certifikátu na úrovni B1 nebo vyšší. Fyzická zkouška vám může být odpuštěna, pokud jste v nedávné době podobnou zkoušku absolvovali atp. Možností je více, mohou se navíc rok od roku měnit, pokud byste tedy měli o prominutí zkoušky zájem, je vhodné si aktuální platné podmínky nastudovat na webu fakulty a podat včas písemnou žádost.

Šance na přijetí

Šance na přijetí jsou obecně poměrně nízké. Celkově se na FVZ UO hlásí okolo 550 uchazečů ročně a jen několik málo z nich je přijato. V kalendářním roce 2022/23 je na obor Vojenský lékař přijímáno 36 studentů, na obor Vojenský zubař 4 a na obor Vojenský farmaceut 2. Co se týče bakalářského programu Zdravotnický záchranář, počítá fakulta maximálně s 12 studenty.

Jak se na přijímací zkoušky připravit

Pokud se hlásíte na některý z magisterských oborů, prvním sítem budou přijímací zkoušky na LF UK v Hradci. Přijímací zkoušky jsou písemným testem znalostí z fyziky, chemie, biologie a somatologie. Každý předmět je zastoupen 20 otázkami s nabízenými možnostmi odpovědí. Vždy je správná pouze jedna možnost a rozhodně se nevyplácí tipovat, protože za chybné odpovědi se odečítají body (0, 25 bodu za každou špatně zodpovězenou otázku). Zkouška trvá 2 hodiny a můžete používat kalkulačku.

Samotné oborové testy vycházejí z učiva středních škol a fakulta na svých webových stránkách zveřejňuje seznam doporučené literatury k jednotlivým předmětům. Bohužel zde ale nenajdete modelové testy, ty jde ale naštěstí dělat i jinde a vřele doporučujeme si jich udělat co nejvíce.

 Vhodné je dále využít učebnici určenou k přípravě na zkoušky na medicínu. Můžete také absolvovat přípravný kurz pořádaný přímo fakultou, ten učební okruhy, které jsou obsahem zkoušky, plně pokrývá. Pokud byste chtěli absolvovat přípravný kurz v plném rozsahu včetně zkušebního testu nanečisto, vyjde vás na cca 7 500 Kč. Můžete ale absolvovat jen ty moduly (předměty), které potřebujete nebo jen samotný test nanečisto. 

U zkoušky z angličtiny byste jako čerství maturanti neměli mít problém, nicméně je vhodné si projít písemné části maturitních testů (didaktický test) a volně dostupné cvičné testy ke zkoušce FCE. Test z loňského roku včetně správných odpovědí najdete na stránkách fakulty.

Co se týče fyzického testu, začněte s přípravou co nejdříve, obzvláště pokud nejste ve vynikající fyzické kondici. Pravidelně běhejte a trénujte shyby i sedy lehy. Nezapomeňte na správnou techniku (je dobré se natočit a provedení si zkontrolovat) a hlídat si časové limity. 

Autor článku
Kateřina Šanderová
100% přijetí na medinu
K úspěšné přípravě na přijímačky na lékařských fakult ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě teorii a spousty řešených modelových otázek.
Chci na medinu!

Kam dál

20. 12. 2023
Jak vypadají TSP v roce 2024

V akademickém roce 2023/2024 došlo ke klíčové změně v možnostech absolvování Testů studijních předpokladů neboli TSP – studenti mají nově možnost […]

26. 7. 2022
LF UPOL – Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

LF UPOL – základní informace Lékařská fakulta Univerzity Palackého (LF UPOL) patří k méně početným lékařským fakultám. Studovat zde můžete […]

1 2 3 13
Všechny články
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.