19. 6. 2022

3. LF UK – 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie: 

Obsah

100% přijetí na medinu
K úspěšné přípravě na přijímačky na lékařských fakult ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě teorii a spousty řešených modelových otázek.
Chci na medinu!

3. LF UK – základní informace

Jednou ze tří pražských lékařských fakult UK je 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (3. LF UK). Studenti zde získají klasické všeobecné lékařské vzdělání doplněné o rozvinutou strukturu dalších oborů. 3. LF UK se v mnohém odlišuje od ostatních lékařských fakult v Česku. Důraz není kladen až tak na teoretické znalosti, jako spíše na praktické dovednosti, tzv. soft skills a  schopnost logického uvažování. Také se zde v prvním ročníku nevyučuje anatomie, častý strašák čerstvých studentů medicíny. Zato s pacientem se studenti setkávají již od začátku, a studium je opravdu koncipováno tak, aby studenti teoretické znalosti mohli hned ozkoušet v praxi. Klasickou medicínu obohacuje problematika hygieny a prevence,  a to včetně pracovního a cestovního lékařství. Dozvíte se také něco o medicínském právu, lékařské etice, ošetřovatelství či vědecké metodologii. 

3. LF UK sídlí ve vinohradském zdravotnickém areálu. Děkanát 3. LF UK naleznete na adrese Ruská 87, Praha 10. Ve stejné budově se nachází i knihovna a některé teoretické ústavy. V areálu je kromě 3. LF UK a FN Královské Vinohrady i Střední zdravotnická škola, Státní zdravotní ústav, Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv. Se všemi těmito institucemi 3. LF UK úzce spolupracuje, jak v oblasti výuky a výzkumu, tak i klinické praxe. Lékařská praxe probíhá i na dalších pražských pracovištích, zejména ve Fakultní nemocnici Bulovka, Fakultní Thomayerově nemocnici, Ústřední vojenské nemocnici, Ústavu pro péči o matku a dítě, Nemocnici na Homolce a dalších.

Stručně o historii fakulty

Lékařská fakulta vznikla hned při založení univerzity Karlem IV v roce 1348 jako jedna ze tří tzv.vyšších fakult. Něco o historii lékařské fakulty před jejím rozdělením na 3 samostatné ústavy si můžete přečíst v článku o 1. LF. Ke vzniku samostatné 3. LF UK došlo v roce 1953. Tehdejší názvy jednotlivých fakult byly:

 • Fakulta všeobecného lékařství (FVL, později 1. LF )
 • Fakulta dětského lékařství (FDL, později 2. LF UK) 
 • Lékařská fakulta hygienická (LFH, v roce 1990 přejmenována na 3. LF UK)

Za sídlo tehdejší hygienické fakulty byl vybrán areál nemocnice na Královských Vinohradech, která byla otevřena o 50 let dříve, tedy v roce 1902 primárně pro občany Vinohrad a Žižkova. V roce 1925 byl v těsné blízkosti Vinohradské nemocnice otevřen Státní zdravotní ústav. Obě zařízení jsou s 3. LF úzce spjaty od jejího vzniku až dodnes. 

Na hygienické fakultě sice medici získali všeobecné lékařské vzdělání, ale jejich zaměření na hygienu a prevenci jim znesnadňovalo uplatnění v klinických oborech. Změna nastala až po revoluci v roce 1989, kdy došlo, mimo jiné, k revizi studijního plánu, který je nyní primárně zaměřen na všeobecné lékařství. Došlo také k rozšíření fakulty, v roce 1992 byla otevřena nová budova v Ruské ulici, kde sídlí děkanát a pracoviště teoretických, hygienických a preventivních oborů, a také Středisko vědeckých informací. V roce 2000 bylo přistaveno 6. patro, kde, mimo jiné, naleznete Ústav výživy, chemické laboratoře a laboratoře molekulární biologie. V roce 2006 byla zrekonstruovaná část budovy SZŠ v Ruské ulici č. 91, do které se přestěhovaly Ústav etiky, Ústav ošetřovatelství a také Ústav cizích jazyků.

Studium na 3. lékařské fakultě UK

Studium na 3. lékařské fakultě UK

To, že 3. LF UK je z “trochu jiného těsta” poznáte už na přijímacích zkouškách. Ty totiž, narozdíl od jiných lékařských fakult, neprobíhají v prostorách školy, ale v budově pražského Kongresového centra. Před zahájením přijímací zkoušky pronese navíc krátkou řeč některý z proděkanů.

Způsob výuky se také zásadně liší od ostatních lékařských fakult. Učivo je mediky osvojováno v souvislostech, na konkrétních případech, v širším kontextu několika oborů. Velký důraz je kladen na získání praktických dovedností, dále pak na individuální přístup ke studiu. Tím, že od začátku vnímáte medicínu jako symbiózu mnoha spolupracujících oborů, je váš přechod do praxe po ukončení studia o to jednodušší.

Co můžete studovat

Po maturitě můžete nastoupit buď do šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství nebo si můžete vybrat z několika tříletých bakalářských programů:

 • Fyzioterapie
 • Dentální hygiena
 • Nutriční terapie
 • Všeobecné ošetřovatelství

Po ukončení bakalářského studia můžete pokračovat v navazujícím magisterském oboru Intenzivní péče, ve standardní délce 2 roky. Všechny studijní obory jsou nabízeny pouze v prezenční formě. Studium Všeobecného lékařství je možné absolvovat i v anglickém jazyce, tato forma je určena pro zahraniční studenty – samoplátce.

Přijímací řízení a šance na přijetí

Vzhledem k tomu, že 3. LF UK obecně nabírá méně studentů, je náročnější se na ni dostat. Nicméně, valná většina uchazečů, kteří jsou přijati, pak studium skutečně dokončí. Vaše cesta na 3. LF UK začíná podáním přihlášky (a to, stejně jako na jiné fakulty, vždy do konce února) a zaplacením administrativního poplatku (v roce 2022 je to 820 Kč, přihláška je v elektronické formě).

Přijímací zkouška na Všeobecné lékařství je ve formě písemného testu, který zahrnuje všechny tři obory: biologii, chemii a fyziku. Každý předmět je v testu zastoupen 30 otázkami a na jeho vypracování máte 180 minut. Za každou zcela správnou odpověď získáte jeden bod, za špatně zodpovězené otázky se body nestrhávají. Druhý den čekají uchazeče o studium ještě ústní pohovory (tentokrát již v prostorách fakulty), které spočívají v interpretaci odborného textu, na přípravu máte 15 minut a dále vás čeká několik otázek na na všeobecný rozhled (jedná se o kontroverzní témata).

U přijímacích zkoušek nemůžete získat žádnou bonifikaci, ale v případě magisterského studijního programu Všeobecné lékařství je možné zažádat o odpuštění přijímací zkoušky. Tímto způsobem může být přijato vždy maximálně 50 nejlepších uchazečů. O přijetí bez přijímacích zkoušek musíte písemně zažádat. Pro přijetí bez přijímaček musíte splnit všechny následující podmínky:

 • být v maturitním ročníku české střední školy
 • v jednom z posledních dvou ročníků studovat alespoň jeden rok předměty biologie, chemie a fyzika, nesmíte mít horší hodnocení než 2 (chvalitebně)
 • průměr známek na konci 1., 2. a 3. ročníku, a pololetního vysvědčení ve 4. ročníku nesmí být vyšší než 1,20.
 • Umístění v průběhu posledních čtyř let středoškolského studia v jedné z těchto kategorií:
 • do 3. místa v krajském kole nebo do 5. místa v celostátním kole české nebo slovenské středoškolské předmětové soutěže nebo olympiády anebo české nebo slovenské středoškolské odborné činnosti; případně v soutěži kategorie A a B, které vyhlašuje každoročně MŠMT;
 • do 7. místa na mezinárodních olympiádách nebo obdobných mezinárodních soutěžích;
 • do 3. místa v celostátních uměleckých soutěžích;
 • do 5. místa při mistrovství České republiky ve sportovních disciplínách, mistrovství Evropy a mistrovství světa ve sportovních disciplínách nebo obdobných soutěžích;
 • případně se může jednat o uchazeče, jež byl odměněn za hrdinský čin prezidentem republiky, Parlamentem ČR, ústředním orgánem státní správy, krajem, Policejním prezidiem, krajským orgánem Policie ČR, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, Hasičským záchranným sborem kraje, Červeným křížem, Olympijským výborem nebo obdobným orgánem.

Šance na přijetí

Počty přijatých na 3. LF UK

Odvolání proti nepřijetí na 3. LF UK se podává pouze v případě, že došlo k nezákonnému nepřijetí, tedy, že rozhodnutí děkana nebylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, a především se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení.

Přijímací zkoušky do bakalářského programu

Pokud jste se rozhodli studovat na 3. LF UK některý z bakalářských programů, čekají vás také dvě části přijímací zkoušky, písemná a ústní.  U písemné části je vždy 60 otázek (výjimkou je Všeobecné ošetřovatelství) 30 otázek z každého předmětu, za každou správně zodpovězenou otázku získáváte 1 bod, za nesprávné odpovědi se body nestrhávají. Na písemnou část máte 120 minut.

 • Fyzioterapie: písemný test z biologie a fyziky
 • Dentální hygiena: písemný test z biologie a chemie
 • Nutriční terapie: písemný test z biologie a chemie
 • Všeobecné ošetřovatelství: písemný test ze základů biologie člověka, test má zde 50 otázek a na jeho vypracování máte 105 minut, bodování je stejné jako na ostatních oborech.

Druhé kolo opět zahrnuje ústní pohovor, který spočívá v interpretaci populárně vědeckého textu, posouzení komunikačních schopností, samostatného úsudku a všeobecného rozhledu.

Jak se na přijímací zkoušky připravit

Kromě testu vašich znalostí v písemné části přijímací zkoušky bude zkoumána i vaše schopnost samostatného myšlení, komunikace a osobní prezentace. Je proto nezbytné se důkladně připravit na obě kola přijímacího řízení.

Písemná část

Písemná část přijímaček na medicínu na 3. LF UK

3. LF UK má na svých webových stránkách loňské otázky z písemných testů. Rozhodně se na ně podívejte, ať víte, co přesně můžete čekat. Je dobré si pořídit také kvalitní učebnici k přijímacím zkouškám na medicínu a vsadit na množství modelových testů. Čím více jich uděláte, tím lépe. Krom toho si důkladně zopakujte vzorečky a počítání bez jakýchkoli pomůcek, u přijímací zkoušky totiž nejsou tabulky, kalkulačka ani jiné pomůcky povoleny. Zvláště u otázek z fyziky se vám to bude hodit. Na test máte dostatek času, ale ve svých výpočtech musíte být přesní. 

Můžete využít i přípravného kurzu pořádaného fakultou, začíná většinou už v lednu, má formu dvoudenních soustředění, většinou jedenkrát měsíčně (pátek odpoledne, sobota celý den) a trvá 4 měsíce. Cena se pohybuje kolem 3 000 Kč.

Ústní část

Ústní část je rozdělena na tři sekce. Před první částí pohovoru dostanete cca 1 a ½ stránky dlouhý článek s medicínskou tematikou. Článek je spíše populárně naučný než odborný. Na jeho přečtení máte 15 minut. Již během těchto 15 minut se snažte si některé části opakovat, zafixujte si důležité informace a zhruba si utřiďte, co byste o článku mohli říci a jak jej rozvést. U samotného pohovoru s tříčlennou komisí jej nebudete mít k dispozici, stejně tak nejsou povoleny ani žádné vlastní poznámky. Je proto více než vhodné si tento typ úkolu doma natrénovat. Přečtěte si nějaký článek a následně jej interpretujte vlastními slovy, nezapomeňte zmínit co vás zaujalo a následně jej rozveďte. Můžete se u toho nafilmovat či poprosit někoho blízkého aby vám pomohl a dal vám zpětnou vazbu. Věnujte pozornost celkovému projevu, nejen obsahu. Mluvte srozumitelně, nepřeskakujte z myšlenky na myšlenku, hlídejte si i mimiku a gesta.

Ve druhé části se komise ptá na (většinou) kontroverzní téma či nějaký etický problém. Můžete dostat i otázku z lékařské praxe, která se nějakého obtížného tématu týká. Například jak se zachovat, když někdo zkolabuje, jak se díváte na potraty, genetické inženýrství či eutanázii, jak řešit dilema, když žena zjistí, že čeká postižené dítě, zda se domníváte, že je dobře postaráno o seniory… Je vhodné se nad takovým typem otázek trochu zamyslet a ujasnit si svůj názor. Stále, jako u celého ústního pohovoru, věnujte pozornost nejen tomu, co říkáte, ale také tomu jakým způsobem to sdělujete.

V poslední části se vás komise zeptá na vaše koníčky, pokud se tedy věnujete něčemu, co s medicínou souvisí (byť jen vzdáleně), teď nastal ten správný moment, kdy to zmínit. Hovořit ale můžete o čemkoli, co je vašemu srdci blízké. Snažte se zůstat co nejvíce v klidu, působit vyrovnaně a pozitivně. 

Významné osobnosti 3. LF UK

3. LF se může pyšnit mnoha skvělými lékaři, kteří z její akademické půdy vzešli, stejně jako mnoha kapacitami ve svých oborech, kteří na fakultě přednášeli či přednášejí nebo jsou s 3. LF UK nějakým jiným způsobem spjati. Po třech velikánech českého (československého) lékařství jsou pojmenovány přednáškové sály 3. LF UK:

 • Prof. MUDr. František Burian: Zakladatel a průkopník plastické chirurgie. Díky němu byla plastická chirurgie v Československu na špičkové úrovni o generaci dříve než v ostatních rozvinutých zemích. Zasloužil se o to, aby byla v roce 1939 (v Československu jakožto v první zemi na světě) plastická chirurgie uznána jako samostatný lékařský obor.
 • Prof. MUDr. Jiří Syllaba, DrSc.: Slavný český lékař, zakladatel diabetologie, úzce spjatý s Vinohradskou nemocnicí i 3. LF UK. V roce 1966 byl pasován na rytíře českého lékařského stavu. Zajímavostí je, že celý svůj život byl oddaným svobodným zednářem. Po pádu komunismu se zasloužil o obnovení zednářské činnosti a stal se velmistrem tohoto řádu.
 • Prof. MUDr. Vratislav Jonáš, DrSc.: Kardiolog, internista a přednosta I. interní kliniky Vinohradské fakultní nemocnice. Jeho knihy Obecná kardiologie (1950) a Speciální kardiologie (1. díl 1957, 2. díl 1962) získaly mezinárodní ocenění.
Autor článku
Kateřina Šanderová
100% přijetí na medinu
K úspěšné přípravě na přijímačky na lékařských fakult ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě teorii a spousty řešených modelových otázek.
Chci na medinu!

Kam dál

20. 12. 2023
Jak vypadají TSP v roce 2024

V akademickém roce 2023/2024 došlo ke klíčové změně v možnostech absolvování Testů studijních předpokladů neboli TSP – studenti mají nově možnost […]

31. 7. 2022
FVZ UO – Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

FVZ UO – základní informace FVZ UO neboli Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany sídlí v Hradci Králové. Na fakultě studují […]

1 2 3 13
Všechny články
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.