8. 6. 2022

2. LF UK – 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie: 

Obsah

100% přijetí na medinu
K úspěšné přípravě na přijímačky na lékařských fakult ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě teorii a spousty řešených modelových otázek.
Chci na medinu!

2. LF UK – základní informace

2. LF UK (původně Fakulta dětského lékařství) je menší lékařská fakulta, která sídlí v areálu největší české nemocnice, Fakultní nemocnice v Motole. V téže nemocnici se koná i praktická výuka. Další praktická výuka probíhá i ve FN Bulovka a Ústřední vojenské nemocnici. Teoretická výuka probíhá převážně v Areálu teoretických a preklinických ústavů v Plzeňské ulici v Motole. Tento areál je průběžně modernizován a rozšiřován (nejnovější dostavba je z roku 2019, jedná se Ústav anatomie, kde byly vybudovány moderní pitevny vybavené špičkovou technikou). 

Fakulta nabízí studium medicínských oborů, přičemž obecné znalosti jsou obohaceny o specializovanou pediatrickou problematiku. Důraz je kladen na vývojové aspekty od prenatálního období až po vysoké stáří.  Dalšími prioritami fakulty je vědecký výzkum, který stojí z velké části na doktorandech 2. LF UK.

Stručně o historii fakulty

2. lékařská fakulta je jednou ze tří pražských lékařských fakult Univerzity Karlovy, které vznikla rozdělením původní lékařské fakulty univerzity založené v roce 1348. Něco o historii původní lékařské fakultě si můžete přečíst v našem článku o 1. LF UK.

Novodobá historie 2. LF UK tedy začíná rozdělením Pražské lékařská fakulty 27. listopadu 1953 (se zpětnou platností od 1. září 1953). Vzniky tak 3 samostatné ústavy: Fakulta všeobecného lékařství, Fakulta dětského lékařství a Lékařská fakulta hygienická. 2. LF UK nesla původně tedy označení Fakulta dětského lékařství, k jejímu přejmenování došlo po revoluci.

Výuka v této době probíhala zejména ve FN Pod Petřínem a v Motole. Na začátku výstavby Nuselského mostu se jak Dětská nemocnice, tak i Fakulta dětského lékařství přestěhovaly z vinohradského Karlova do Motola, a sloučením této Dětské nemocnice a Městské nemocnice v Motole vznikla FN Motol, ve které Fakulta dětského lékařství (2. LF UK) sídlí a provádí klinickou výuku dodnes.

Studium na 2. lékařské fakultě UK

Studium na 2. LF UK je stejně náročné jako jakékoliv jiné studium medicíny. Těšit se ale můžete na značně komornější prostředí než například na 1. LF a veškeré studium je obohaceno o pediatrickou problematiku. Na fakultě působí 4 studentské spolky:

  • Motolák – slouží k podpoře studentů, členem se může stát každý student 2. LF UK, pořádá různé kulturní akce, např. seznamovací kurz pro studenty 1. ročníku, každoroční studentský ples na lodi na Vltavě a další.
  • International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) – podporuje mezinárodní spolupráci v lékařském vzdělávání, zejména prostřednictvím charitativních projektů a výměnných stáží.
  • Asociace studentů fyzioterapie – podporuje studenty a snaží se šířit osvětu o oboru Fyzioterapie, pořádá odborné přednášky a další akce. Abyste se stali členem, stačí studovat obor Fyzioterapie, nemusí to být přímo na 2. LF UK.
  • The Association of International Medical Students (AIMS) – sdružení zahraničních studentů, členové studují na 2. LF UK v anglickém jazyce. Spolek pořádá každoroční akce, jako je Welcome Party nebo X-MAS party.

Co můžete studovat

 2. LF UK nabízí 1 magisterský a 3 bakalářské studijní programy: Všeobecné lékařství (MUDr.), Fyzioterapie (Bc.) – s následným navazujícím magisterským studiem Aplikovaná fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství (Bc.) a Pediatrické ošetřovatelství (Bc.). Magisterský program je šestiletý, bakalářský tříletý.

Všeobecné lékařství 

První tři roky studia jsou věnovány teoretickým a preklinickým oborům, k  mnoha oborům se váže praktický laboratorní výcvik (např. u patologie). Od čtvrtého ročníku je studium zaměřeno na klinické obory, a to v tzv. blokové formě v malých skupinkách. Tato praktická výuka probíhá převážně ve FN Motol, ale také na chirurgii v Ústřední vojenské nemocnici a v Nemocnici na Bulovce (infekční lékařství a dermatovenerologie). 

V průběhu studia vás také čeká praxe ve zdravotnických zařízeních v ČR nebo v zahraničí, dle vašeho výběru. Zahraniční stáže můžete absolvovat jak individuálně, tak i v rámci Erasmu či přes studentskou organizaci IFMSA.

Fyzioterapie

Teoretická i praktická výuka budoucích fyzioterapeutů se koná v areálu Fakultní nemocnice v Motole. Díky kontaktu se specialisty v oborech rehabilitační a fyzikální medicíny, psychology, logopedy a podology  se seznámíte s jednotlivými druhy fyzioterapeutických postupů a také jejich využitím v celkové terapii.

Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství

Oba tyto programy jsou vyučovány v kombinované formě, s délkou studia 3 roky. Prezenční forma tvoří 25 procent a 75 % je distanční formou, tedy samostudiem. Obory jsou vhodné jak pro čerstvé absolventy bez lékařského vzdělání či praxe, tak i pro všeobecné a dětské sestry, které si chtějí doplnit vysokoškolské vzdělání.

Pokud už jako zdravotní sestra pracujete, je vám vaše zaměstnání započítáváno do praxe, v opačném případě praxe probíhá ve Fakultní nemocnici v Motole. Máte také možnost se zúčastnit zahraničních stáží v délce dva až tři měsíce (Erasmus). V prvním ročníku vás čekají teoretické předměty, další dva jsou zaměřeny spíše na ty klinické.

Přijímací řízení a šance na přijetí

Základními podmínkami přijímacího řízení jsou vyplnění, uzavření a elektronické odeslání přihlášky a zaplacení poplatku ve výši 820 Kč (údaj z roku 2022). Musíte mít samozřejmě ukončené středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou. Následně absolvujete přijímací řízení, které je dvoukolové.

  1. kolo – písemná část

V případě oborů Všeobecné ošetřovatelství a Fyzioterapie se jedná o písemný test z biologie, fyziky a chemie. Budete vybírat správné odpovědi k celkem 75 otázkám, pokud se hlásíte na Všeobecné lékařství a k 60 otázkám, pokud jste si podali přihlášku na obor Fyzioterapie. Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena dvěma body. Pozor, otázky mohou mít i více správných odpovědí. 

U oborů Všeobecné a pediatrické ošetřovatelství se jedná o test z biologie (s důrazem na biologii člověka), odpovídáte na 30 otázek, každá je hodnocena třemi body. 

Bez ohledu na zvolený obor musíte také absolvovat písemný test všeobecných předpokladů, který má 30 otázek, z nichž každá je hodnocena třemi body.

  1. kolo – ústní část

Pokud úspěšně projdete prvním kolem, čeká vás ústní pohovor před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty. U této zkoušky jde nejen o to, prokázat svoje vědomosti, ale být schopni obhájit svůj názor a prokázat zájem o zvolený obor. Prakticky zkouška vypadá tak, že si vyberete 2 otázky o nichž budete hovořit, každý člen komise vám může dát maximálně 10 bodů, celkově jich tedy můžete získat 60. 

Na 2. LF UK není možné přijetí na základě prospěchu. Všichni uchazeči o studium musí absolvovat přijímací řízení.

Šance na přijetí

2. LF je opravdu spíše komorní fakultou, v roce 2022 je přijímáno na obor Všeobecné lékařství maximálně 207 studentů, na Fyzioterapii je to 29, a pro obory Všeobecné a Pediatrické ošetřovatelství 41 do každého z nich.

Důležitou informací také je, že za normálních okolností (nebyl narušen průběh přijímacího řízení) se na 2. LF UK nepíše odvolání. V případě, že byste mohli být dodatečně přijati, fakulta vás informuje sama.

Jak se na přijímací zkoušky připravit

Vyhraďte si na přípravu dostatek času, a důkladně se připravte na všechny tři části přijímací zkoušky.

Oborový test 

Biologie, fyzika i chemie je zastoupena 25 otázkami, testované znalosti pokrývají učivo střední školy.  Mějte na paměti, že ze 4 nabízených variant je vždy 1 až 4 možnosti správně. Ideálním způsobem přípravy jsou modelové testy. 2. LF UK vydává soubor modelových testů z každého předmětu, zakoupit je můžete přes odkaz na stránkách fakulty. Modelovky můžete procvičovat i online. Přípravu můžete doplnit učebnicí.

Testy všeobecných předpokladů

Zde je vaším největším nepřítelem čas. V testu je 30 otázek, na každou máte tedy v průměru minutu a půl. Vždy je správná jen jedna varianta. Nejlepší strategií přípravy je zakoupit si učebnici, kde jsou typy úkolů vysvětleny a udělat si co nejvíce zkušebních testů, ať vás nic nepřekvapí a neztrácíte zbytečně čas přemýšlením nad tím, co se od vás v dané úloze vyžaduje.

Ústní pohovor

V ústním pohovoru jde hlavně o to, jak se o (většinou) problematická témata z daného oboru zajímáte a jak umíte obhájit vlastní názor. Je nezbytné mít tedy nějaké všeobecné znalosti dané problematiky, ale spíše než o ně, jde o vaši schopnost diskuze a obhájení svého postoje na 2 vámi vylosovaná témata.

Témata se týkají nejčastěji etických otázek a otázek ze zdravotnictví obecně, nejedná se tedy o odborné znalosti. Na možná témata je vhodné si ujasnit názor, ale rozhodně se nic neučte zpaměti. Můžete si zkusit svůj projev před zrcadlem nebo si jej natočit a zaměřit se na projev jako takový, a to jak na celkovou prezentaci, rychlost mluvy, postoj a gesta, tak i na jeho obsah, snažte se znít sebevědomě a rozhodně.

Významné osobnosti 2. LF UK

Z 2. LF UK vzešlo mnoho renomovaných lékařských kapacit a mnoho významných lékařů na 2 LF působilo či působí. Jmenujme alespoň několik z nich:

Prof._MUDr. Josef Koutecký DrSc.
Prof. MUDr. Josef Koutecký DrSc.

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.: Profesor Koutecký byl zakladatelem dětské onkologie v Československu. V roce 2010 mu byla udělena hlavní Národní cena projektu Česká hlava za celoživotní dílo a výzkum v tomto oboru. O pět let později obdržel za přínos vědě Cenu Neuron. Profesor Koutecký vystudoval 1. LF, ale celoživotně se věnuje dětským pacientům. Po Revoluci zastával post děkana 2. lékařské fakulty UK.

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., FESC, FSCAI, FICA: Významný český kardiolog, přednosta Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Byl členem lékařského konzilia, jež se staralo o zdraví prezidenta Václava Havla.

prof. MUDr. Martin Bojar, CSc. Známý český neurolog, na začátku 90.let zastával post ministra zdravotnictví. V letech 1997–2000 byl děkanem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D.: Velmi významný český pediatr a otorinolaryngolog. Je zodpovědný za program kochleárních implantací, díky němuž mohou děti s vrozenými (nebo získanými) vadami sluchu opět slyšet. Tento implantát voperoval více než 500 dětem.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.: Děkan 2. lékařské fakulty a přednosta Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol . Na začátku 90. let působil jako poradce ministra a ředitel odboru zdravotně sociální péče MZ ČR.

Autor článku
Kateřina Šanderová
100% přijetí na medinu
K úspěšné přípravě na přijímačky na lékařských fakult ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě teorii a spousty řešených modelových otázek.
Chci na medinu!

Kam dál

20. 12. 2023
Jak vypadají TSP v roce 2024

V akademickém roce 2023/2024 došlo ke klíčové změně v možnostech absolvování Testů studijních předpokladů neboli TSP – studenti mají nově možnost […]

31. 7. 2022
FVZ UO – Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

FVZ UO – základní informace FVZ UO neboli Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany sídlí v Hradci Králové. Na fakultě studují […]

1 2 3 13
Všechny články
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.