26. 5. 2022

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1. LF UK)

Kategorie: 

Obsah

100% přijetí na medinu
K úspěšné přípravě na přijímačky na lékařských fakult ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě teorii a spousty řešených modelových otázek.
Chci na medinu!

1. LF UK – základní informace

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1. LF UK) je největší a zároveň nejstarší lékařskou fakultou u nás. 1. LF UK se může pochlubit špičkovým vybavením jak pro vzdělávání (resp. praktický nácvik) svých studentů lékařských i nelékařských oborů, tak i pro vědecké účely. 1. LF UK sídlí v centru Prahy, děkanát naleznete na Novém městě, na adrese Kateřinská 1660/32. Většinu učeben má v krásných historických budovách, a to převážně na Albertově.

Praktická výuka probíhá na několika pražských nemocnicích, zejména pak ve Všeobecné fakultní nemocnici, Fakultní nemocnici v Motole, Ústřední vojenské nemocnici, Thomayerově nemocnici a Nemocnici na Bulovce.  Celkem se jedná o více než 60 klinických pracovišť, 1. LF UK má tedy nejširší klinickou základnu ze všech lékařských fakult v České republice. Kromě této teoretické i praktické výuky v Praze mohou studenti získávat zkušenosti i na studijních pobytech a praktických stážích v zahraničí, v rámci programu Erasmus+. Na 1. LF UK působí přes 1700 vyučujících, kteří na výkon lékařského či zdravotnického povolání připravují přes 4500 studentů.

Stručně o historii fakulty

Univerzita Karlova byla založena králem Karlem IV. 7. dubna 1348. V té době měla UK 4 fakulty: Artistickou (filozofickou), lékařskou, právnickou a teologickou. Lékařská, právnická a teologická fakulta patřily mezi tzv. vyšší fakulty, neboť bylo k jejich studiu zapotřebí nejprve absolvovat fakultu artistickou. Lékařská fakulta vyučovala mediky a udílela akademické tituly, tzv. grády bakalářů a magistrů. 

Bohužel v době husitských válek byla valná většina UK uzavřena, a to včetně LF. Uzavřena zůstala bezmála 200 let. Výuka na lékařské fakultě byla obnovena až jezuity v zimě roku 1623. Mezi jezuity a pražským arcibiskupem ale došlo ke sporu, a  papežská stolice v r. 1627 zakázala v Praze všechny promoce, ty byly obnoveny až v r. 1638 a lékařská fakulta byla spolu s právnickou fakultou vyňata z pravomoci jezuitského řádu. Spor se však táhl až do r. 1654, kdy byla UK sloučena s jezuitským učením v Klementinu do jedné univerzity, pod názvem Univerzita Karlo-Ferdinandova. K obnovení názvu Univerzita Karlova došlo až za Československa, univerzitním zákonem z r. 1920.

Za 2. světové války byla univerzita znovu uzavřena, stejně jako všechny ostatní české vysoké školy. Lékařská fakulta ovšem udržela svou činnost alespoň konáním promocí na Univerzitě v Oxfordu ve Velké Británii, kde v letech 1943 – 1944 diplomy  obdrželo 30 jejich absolventů.

Po válce 1. LF UK rychle obnovila svou činnost. V r. 1945 byly také založeny její pobočky v Hradci Králové a v Plzni, které se později staly samostatnými lékařskými fakultami Univerzity Karlovy.

Pražská lékařská fakulta byla roku 1953 rozdělena na tři samostatné fakulty, a to:

 • Fakulta všeobecného lékařství (FVL, v roce 1990 přejmenována na 1. LF UK)
 • Fakulta dětského lékařství (FDL, později 2. LF UK) 
 • Lékařská fakulta hygienická (LFH, později 3. LF UK)

Studium na 1. LF UK

Pokud jste se rozhodli studovat medicínu, připravte se na několik let skutečně náročného teoretického studia i praktické výuky. Teoretická výuka probíhá v historických budovách, samozřejmostí jsou moderně vybavené učebny i laboratoře, na preklinickou praxi se pak můžete mimo jiné těšit v unikátním moderním Centru lékařských simulací. Studenti mají k dispozici opravdu vysoký standard vybavení jak pro výuku, tak pro vědeckou činnost v laboratořích, dále také špičková specializovaná pracoviště, například

CAPI – Centrum pokročilého preklinického zobrazování, které patří mezi nejlépe vybavená pracoviště svého druhu na světě. Studium je tedy moderní, ale jak jsme již zmínili, je skutečně velmi náročné a ani o prázdninách si příliš neodpočinete, protože od 2. ročníku vás čekají také povinné prázdninové praxe. 

Co můžete studovat

Po maturitě můžete nastoupit buď do bakalářského nebo magisterského programu. 

Magisterskými studijními programy jsou Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. U bakalářských studijních programů máte na výběr z  Adiktologie, Ergoterapie, Fyzioterapie, Nutriční terapie, Porodní asistence a Všeobecného ošetřovatelství.

Magisterské programy 

 • Šestileté studium Všeobecného lékařství, kdy první tři roky jsou zaměřeny na teoretickou výuku a preklinickou praxi a druhá polovina studia je pak věnována klinickým předmětům.
 • Pětileté studium Zubního lékařství, které je hojně zaměřeno na praxi, zpočátku samozřejmě na fantomech. Výuka preklinických předmětů v 1. a 2. ročníku, probíhá v simulátorových učebnách, výuka klinických stomatologických předmětů bývá ve výukových sálech v budově děkanátu a výuka všeobecně medicínských předmětů je situována na klinikách a odděleních v areálu Všeobecné fakultní nemocnice, Ústřední vojenské nemocnice a Fakultní nemocnice Motol.

Bakalářské studijní programy

Všechny bakalářské nelékařské zdravotnické studijní programy jsou tříleté a k existujícím bakalářským programům jsou postupně doplňovány navazující magisterské programy.

Přijímací řízení a šance na přijetí

Prvním krokem k přijetí na 1. LF UK je podání přihlášky (vždy do konce konce února) a zaplacení administrativního poplatku (v roce 2022 je to 820 Kč za elektronickou přihlášku a 870 Kč za přihlášku listinnou). Druhým, obtížnějším krokem je úspěšné složení přijímacích zkoušek. Posledním krokem je dostavení se k zápisu a doložení maturitního vysvědčení.

Přijímací zkouška je ve formě písemného testu, respektive tří testů, a to z biologie, chemie a fyziky. Každý test (chemie, biologie, fyzika) obsahuje 70 otázek na jejichž zodpovězení máte 90 minut. Mezi jednotlivými testy je vždy 30 minutová přestávka. V testu vždy vybíráte z nabízených možností, z nichž vždy alespoň jedna je správná (mohou být i všechny). Za každou zcela správnou odpověď získáte jeden bod, za špatně zodpovězené otázky se body nestrhávají. 

Celkem můžete v testech  získat 210 bodů, počet nutný k přijetí je v každém roce jiný, závisí na výsledcích jednotlivých uchazečů. V roce 2021 to bylo 102 bodů pro obor Všeobecné lékařství a 152 bodů pro Zubní lékařství. U přijímacího řízení se také zohledňují studijní výsledky na střední škole, můžete získat bonifikaci (plusové body) za matematiku a za olympiády z biologie, chemie, fyziky a matematiky.

Na některé obory 1. LF UK se můžete dostat i bez přijímaček. Jedná se o magisterský obor Všeobecné lékařství a bakalářský program Fyzioterapie. Nutnými podmínkami jsou excelentní prospěch (výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních, t.j. 2. pololetí, 1., 2., a 3. ročníku a na vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku SŠ studia nesmí být vyšší než 1,10 u oboru Všeobecné lékařství, u Fyzioterapie je to 1,00). Dále musí být uchazeč momentálně v maturitním ročníku SŠ v České republice. A také v posledních 4 letech studovat alespoň tři roky předměty fyzika, chemie, biologie, přičemž jeho známka na vysvědčení nesmí být horší než 2 (chvalitebně). Poslední podmínkou je studium českého jazyka na SŠ. Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek musí být doručena na 1. LF UK i se všemi přílohami v písemné podobě.

Šance na přijetí

Šance na přijetí na 1. LF UK

Obory Všeobecné lékařství i Zubní lékařství lze studovat i v anglickém jazyce, primárně je tato možnost určena pro zahraniční studenty – samoplátce. Výše poplatku za studium je v akademickém roce 2022/2023 450 000,- Kč, jak pro obor Všeobecné lékařství, tak i pro obor Zubní lékařství.

Pokud jste úspěšně složili přijímací zkoušku, ale nebyli jste z kapacitních důvodů přijati, podejte odvolání. Každý rok se určité procento přijatých studentů nedostaví k zápisu, a to z různých důvodů. V tom případě může fakulta přijmout dalšího uchazeče v pořadí. Proto nezoufejte, můžete být ke studiu přijati dodatečně.

Nelékařské obory

Kromě lékařských oborů v magisterské formě můžete na 1. LF UK studovat i několik nelékařských oborů ve formě bakalářské. Standardní délka bakalářského studia je 3 roky, poté je možné nastoupit na navazující magisterské studium. 1. LF UK nabízí celkem 6 bakalářských studijních oborů:

 • Adiktologie: Přijímací zkoušky jsou ve formě písemného testu z biologie a ze základních obecných znalostí z adiktologie.
 • Ergoterapie: K přijetí je třeba úspěšně složit písemný test z biologie.
 • Nutriční terapie: Písemné přijímací zkoušky testují znalosti z biologie.
 • Porodní asistence: Přijímací zkouška je formou písemného testu z biologie.
 • Fyzioterapie: K přijetí je třeba složit písemný test z biologie. Lze i bez přijímaček.
 • Všeobecné ošetřovatelství: Přijímací zkoušky mají formu písemného testu z biologie.

U bakalářských studijních programů se průměrná šance na přijetí pohybuje kolem 17 %

Jak se na přijímací zkoušky připravit

V podstatě existují dvě základní možnosti, jak se k přijímacím zkouškám připravit. První z nich je samostudium a tou druhou je asistovaná příprava.

Samostatná příprava

V případě samostudia je pravděpodobně nejlepší variantou využití učebnice určené k přijímacím zkouškám na medicínu a průběžné dělání modelových testů. Modelovky můžete dělat buď na internetu nebo je lze zakoupit i přímo od 1. LF UK za cenu 380,- Kč. 

Výhoda kombinace učebnice a modelových testů je v tom, že učebnice pokryje znalosti potřebné ke zkouškám a zároveň nabízí tipy jak zkoušky zvládnout. Modelové testy umožňují procvičení získaných znalostí. 

Další možností je studium z literatury. Otázky u přijímacích zkoušek vycházejí z rámcového vzdělávacího programu středních škol v ČR typu gymnázium. Pokud se tedy chcete připravovat z učebnic, vyberte ty, které jsou běžně na gymnáziích doporučovány.

Asistovaná příprava

Co se asistované přípravy týče, můžete se buď učit s pomocí soukromého učitele na jednotlivé předměty nebo využít některého z přípravných kurzů. 1. LF UK pořádá přípravný kurz k přijímacím zkouškám, probíhá formou e-learningu, přičemž 1x týdně jsou komentované přednášky z fyziky, chemie a biologie a 1x týdně probíhají konzultace (videochat). Přípravný kurz je zpoplatněn částkou 7 000,- Kč. Přípravné kurzy pořádají taktéž organizace nesouvisející s 1. LF ani s UK.

Všechny typy přípravy mají samozřejmě své klady i zápory. Systém, který bude vyhovovat jednomu uchazeči nemusí vyhovovat jinému, protože každý máme trochu odlišný styl učení i úroveň počátečních znalostí z daných oborů. Velmi dobrou strategií je kombinace několika výše zmíněných možností.

Významní absolventi

1. LF UK vystudovalo velké množství světově proslulých lékařů a vědců. Patří mezi ně například:

 • prof. MUDr. Josef Thomayer – Prof. Thomayer byl internistou, jedním ze zakladatelů české lékařské vědy a tvůrcem českého lékařského názvosloví. Zasloužil se také o zlepšení podmínek na klinikách.
 • MUDr. Radkin Honzák, CSc. – MUDr. Honzák je známý český psychiatr a publicista. Účastnil se nespočtu diskuzí, napsal mnoho knih i článků. Mimo jiné spolupracuje s Českým rozhlasem na úspěšném YouTube kanálu, má velmi čtený blog na aktuálně.cz, spolupracoval s Českou televizí na pořadu Kabinet Dr. Honzáka a obecně je velmi činný.
 • MUDr. Jiří Jedlička – Slavný český pneumolog, spoluzakladatel České lékařské komory a také iniciátor ocenění Rytíř českého lékařského stavu. Za své celoživotní působení (jak odborné, tak i společenské) byl oceněn jako Čestný člen odborné plicní společnosti J. E. Purkyně.
 • MUDr. Kateřina Cajthamlová – Známá česká dietoložka, do povědomí lidí se dostala hlavně jako moderátorka televizního pořadu Jste to, co jíte.
 • doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – Roman Šmucler je známý stomatolog, stomatochirurg, specialista na laserovou a estetickou medicínu, moderátor, scénárista a prezident České stomatologické komory.
Autor článku
Kateřina Šanderová
100% přijetí na medinu
K úspěšné přípravě na přijímačky na lékařských fakult ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě teorii a spousty řešených modelových otázek.
Chci na medinu!

Kam dál

20. 12. 2023
Jak vypadají TSP v roce 2024

V akademickém roce 2023/2024 došlo ke klíčové změně v možnostech absolvování Testů studijních předpokladů neboli TSP – studenti mají nově možnost […]

31. 7. 2022
FVZ UO – Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

FVZ UO – základní informace FVZ UO neboli Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany sídlí v Hradci Králové. Na fakultě studují […]

1 2 3 13
Všechny články
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.