LFP UK – Lékařská fakulta v Plzni

4. 7. 2022

Obsah

100% přijetí na vysokou školu
Všechno, co potřebuješ k úspěšné přípravě na přijímačky, najdeš v našem studijním plánu. Ten obsahuje materiály, videa a řešené úlohy.
Chci na vysokou!

Lékařská fakulta v Plzni – základní informace

LFP UK je jednou ze dvou mimopražských lékařských fakult Univerzity Karlovy. Fakulta se pyšní zcela novým moderním Univerzitním medicínským centrem, které je vybaveno nejnovějšími technologiemi. Studenti už tak nemusejí přebíhat mezi sedmi původními ústavy, jak tomu bylo dříve. Medicínské centrum stojí poblíž Fakultní nemocnice v Plzni Lochotíně, kde probíhá klinická výuka mediků. Na LF UK v Plzni nyní studuje přes 2000 studentů, z toho cca 500 cizinců.

Krédem fakulty „není produkovat velké množství absolventů, ale vyučit profesionálně a morálně dobře připravené lékaře vysoké kvality, kteří jsou ochotní zlepšovat své znalosti a rozvíjet lékařskou vědu.“ I řada vyučujících se kromě výuky a práci ve fakultních nemocnicích na vědecko-výzkumné činnosti aktivně podílí. Účastní se v rámci fakulty na výzkumech v oblasti onkologie, genetiky, epidemiologie, prevence a léčení chronických neinfekčních chorob, léčení selhání ledvin dialýzou a transplantacemi ledvin, stomatologie a dalších. Na výzkumu se samozřejmě podílejí i doktorandi. 

Stručně o historii fakulty

LFP UK byla založena dekretem prezidenta republiky (Edvard Beneš) 27. října 1945, jako fakultní pobočka pražské fakulty všeobecného lékařství. Od roku 1959 je samostatnou fakultou, stále ovšem spadá pod Univerzitu Karlovu.

V roce 1992 byla spuštěna paralelní výuka v angličtině pro zahraniční studenty a v roce 1997 byla otevřena tzv. Univerzita třetího věku, kde mohou lidé v důchodovém věku studovat ve dvouletém programu Člověk ve zdraví a nemoci.

Studium na LFP UK

LFP UK nabízí dva magisterské studijní programy. Po maturitě si můžete zvolit buď pětiletý magisterský program Zubní lékařství nebo šestiletý obor Všeobecné lékařství. Následně můžete pokračovat v doktorském studiu.

Studium na lékařské fakultě je klasického typu, postupuje tedy od teorie k praxi. První dva roky jsou věnovány teoretickému studiu, následuje preklinická výuka a v posledních ročnících  probíhá čistě klinická výuka.

Na fakultě funguje několik studentských spolků, ke kterým se můžete přidat:

 • IFMSA – International Federation of Medical Students Associations: Mezinárodní organizace, jež sdružuje přes 1,3 milionů studentů medicíny z celého světa. V Česku působí na všech 8 lékařských fakultách. Pořádají klinické i výzkumné stáže v zahraničí, dále také různé projekty zaměřené na veřejné zdraví.
 • MePi – Medicus Pilsensis je občanské sdružení, jejímiž členy jsou studenti, pedagogové i absolventi LFP UK. MePi organizuje několik velmi zajímavých projektů:
  • Infotour – informační přednáška a prohlídka LF i města Plzně
  • Fakultní burza skript – celofakultní prodej knih
  • Medická beánie – ceremonie k vítání nových studentů
  • Večerní vizita – besedy se zajímavými osobnostmi
  • MePi – Běžci – běžecká skupina
  • Chirurgické šití (workshop) – praktická výuka chirurgických uzlů, probíhá ve spolupráci s IMFSA 
  • Herecký kroužek na dětské psychiatrii FN Plzeň – hra, tanec a zpěv pro vyplnění volného času dětských pacientů
 • LSS Záchranáři – občanské sdružení zabývající se prohlubováním znalostí a dovedností v oblasti první pomoci
 • SSSČR – sdružení studentů stomatologie ČR (do spolku se může přidat každý student stomatologie kdekoli v rámci české Republiky)

Co můžete studovat

Na LF v Plzni můžete studovat dva magisterské studijní obory, které jsou ukončeny slavnostní promocí v pražském Karolinu:

Všeobecné lékařství

Standardní délka studia je 6 let, po úspěšném ukončení je udělován titul MUDr. První dva roky studia jsou věnovány teorii. Student získá potřebné znalosti v předmětech biologie, biofyzika, anatomie, histologie, fyziologie a biochemie. Třetí a částečně i čtvrtý ročník jsou zaměřeny na preklinické předměty: Patologická anatomie, Patologická fyziologie, Mikrobiologie, Farmakologie a začíná klinická výuka. V posledních ročnících se student plně věnuje klinickým oborům. V 6. ročníku stážují studenti v rámci blokové výuky v nemocnicích Plzeňského, Jihočeského a Ústeckého kraje.

Zubní lékařství

Standardní délka tohoto studijního programu je 5 let. Studium je zakončeno státní zkouškou a uděleným titulem je v tomto případě MDDr. Studium jde opět od teorie k praxi. Studenti nejprve získají potřebné vědomosti a znalosti v předmětech jako např. Anatomie, Fyziologie, Histologie, Biologie, Biofyzika či Chemie, důraz je kladen i na výuku cizích jazyků včetně Latiny. Od prvního ročníku studenti absolvují výuku preklinického zubního lékařství, na které navazuje výuka klinického zubního lékařství. Praktická výuka probíhá nejprve v cvičných podmínkách na tzv.fantomech. Od druhého ročníku je součástí studia i praxe v zubních ordinacích.

V průběhu studia, a to zejména o letních prázdninách, absolvují studenti povinné praxe, je samozřejmě možnost absolvovat studijní pobyty a praxe v zahraničí. 

Stejně jako na ostatních lékařských fakultách, i na LF v Plzni je možnost absolvovat výuku v angličtině, výuka je určena pro zahraniční studenty samoplátce.

Přijímací řízení a šance na přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou, podání přihlášky v řádném termínu (vždy do konce února), zaplacení administrativního poplatku a úspěšné složení přijímací zkoušky. Ve zkoušce musíte dosáhnout minimálně takový počet bodů, který pro daný rok stanovil děkan fakulty podle předpokládaného počtu přijatých. V případě, že stanoveného minimálního počtu bodů potřebného pro přijetí dosáhne více uchazečů, a počet přijatých by přesáhl předpokládaný počet přijatých, bude sestaveno pořadí těchto uchazečů podle počtu bodů, které obdrželi za test z fyziky.

Obsah přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jsou pro oba magisterské programy totožné a konají se i ve stejném termínu. Zkouška je jednokolová a má povahu písemného testu. Časový limit na vykonání zkoušky je 135 minut. V tomto testu je zkoumána znalost z následujících oborů: fyzika, chemie a biologie. Každý předmět je zastoupen 25 otázkami s nabízenými možnostmi odpovědí. Vždy je správná pouze jedna možnost. Za každou správnou odpověď získává uchazeč jeden bod a za chybně zodpovězené otázky se body neodečítají, pokud tedy správnou odpověď neznáte, vyplatí se spíše tipovat než nechat otázku bez odpovědi.

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Na obor Všeobecné lékařství je možné se dostat bez přijímacích zkoušek. Podmínkami jsou:

 • Být studentem posledního ročníku střední školy v České republice.
 • Absolvovat v posledních čtyřech ročnících na střední škole výuku českého jazyka. Pokud část střední školy byla absolvována formou výměnného studia v zahraniční, bude posouzena žádost individuálně, doba výměnného studia však nesmí přesáhnout dobu jednoho školního roku.
 • Studium předmětů z fyziky, chemie, biologie a matematiky v posledních čtyřech letech studia střední školy (případně semináře z těchto předmětů), s průměrem výsledných známek a posledního pololetního vysvědčení nejvýše 1,20 včetně.
 • Dodat žádost o upuštění od přijímací zkoušky a střední školou potvrzený originál katalogového listu nebo úředně ověřené kopie vysvědčení v listinné podobě.

Šance na přijetí

Šance na přijetí na LFP UK

Jak se na přijímací zkoušky připravit

Přijímací zkoušky jsou písemným testem znalostí, na výběr správných možností máte  dostatek času a můžete používat kalkulačku. Samotné otázky odpovídají rozsahu znalostí z daných předmětů vyučovaných na gymnáziích. V případě shodného počtu bodů jsou uchazeči řazeni podle výsledků z fyziky, proto je potřeba se na všechny části a obzvláště na fyziku důkladně připravit. Velmi vhodnou formou přípravy jsou modelové testy, protože obzvláště otázky z fyziky a chemie jsou si každý rok poměrně dosti podobné. Je vhodné si modelovky procvičovat i na internetu, zvažte taktéž nákup kvalitní učebnice k přijímacím zkouškám na medicínu.

U zkoušky samotné si dejte v první řadě pozor na to, ať dorazíte včas a do správné budovy (vzhledem k velkému počtu uchazečů se zkoušky konají v mnoha učebnách v několika různých budovách), nezmatkujte, snažte se zůstat co nejvíce v klidu a v případě, že byste nebyli schopni na správnou odpověď přijít, tipněte si.

Významné osobnosti lékařské fakulty v Plzni

Na LF UK v Plzni vyučovalo a vyučuje mnoho lékařských kapacit v oboru. Valná většina z těchto lékařů se podílí na vědecko výzkumné činnosti a je také úzce spjata s Fakultní nemocnicí v Plzni:

 • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA – děkan, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LFP UK a FN Plzeň
 • prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. – proděkanka pro specializační vzdělávání, zástupkyně přednosty Šiklova ústavu patologie LFP UK a FN Plzeň
 • prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D – proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty, přednosta Ústavu fyziologie LFP UK
 • prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. – proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení, přednosta Chirurgické kliniky LFP UK a FN Plzeň
 • doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. – proděkan pro výuku zubního lékařství, docent Stomatologické kliniky LFP UK a FN Plzeň

Články o ostatních lékařských fakultách v ČR najdete ZDE.

Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.