Angličtina: časyLegenda: pravidlo gramatiky, na které se často zapomíná
seznam pravidel či tabulka slov / gramatiky v rozklikatelném odkazu
POJ zkratka pro podstatné jméno

Přeskakujeme present simple a present continuous (časy přítomnosti), předpokládáme znalost za zcela základní.

  past simple

ㄑ  

Pro popis něčeho, co se stalo v minulosti, jednorázově. Často bývá doprovázen nějakým časovým určením (před 3 měsíci, včera..)   I bought a new pen yesterday.

Pro věci, co se dříve obvykle / pravidelně děly, byly.   Long ago, people wore armor in battles.

Události, které trvaly v minulosti. Není zde důraz na to, že to trvalo nějakou dobu, jde o to že to už není.   We were neighbors for nearly five years.


Věty se tvoří pomocí sloves v minulém čase (pravidelné: koncovkou -ed, nepravidelné: zpaměti).  present perfect simple + continuous

ㄑ  

Rozdíl u těchto časů (simple / continuous) je pouze v tom, že u continuous se klade důraz na to, že děj probíhá/al. To platí u všech těchto dvojic časů (present s/c, past s/c, present perfect s/c ad.)


Používáme present perfect simple pro

věci a události, které se staly v minulosti v neurčeném čase   They have arrived in Italy.

Ale nemůžeme jej použít s přesným určením času, pak se používá past simple:   A: I've finished my degree! B: Oh really? When did you have your exam? A: I had my exam two days ago.


Použijeme také pro věci a události, které z minulosti pokračují do současnosti, častý je výskyt časových určení for a since:  We have lived there since 1986.   She hasn't made any progress for two months!


Pokud se odehrálo něco, co má důsledky na přítomnost, nějak ovlivňuje či je to zřejmé   He has split milk on his trousers. (and now he has dirty clothes)

Náhlé události, obvykle s just   I have cut my finger! The film has just started.

Životní zkušenosti, často s before   I have never tried this out! He has never been in Spain before.

Present perfect používáme, když se ve větě objevují slova just, yet, already, ever, never, still, objevují se hned po HAVE a nebo na koneci věty (yet pouze na konec nebo úplný začátek věty):  I have never seen this before.   He hasn't visited his brother yet.   Yet he hasn't published any book. (zastarale)


Present perfect a past simple se mohou objevovat ve větách společně:  I have lived in France since I was child.


Pozor, aby se vám tyto dva časy nepletly dohromady, logicky se některá slovesa pro present perfect nehodí:
I left my office three hours ago. Nemůžeme opouštět naši kancelář po tři hodiny, prostě odejdeme. Nejedná se o dlouhodobou činnost.


Používáme present perfect continuous pro

věci a události, které se staly v minulosti a pokračují doteď s důrazem na průběh / trvání  I have been waiting for three hours!

Rozdíl s present perfect simple:
I've played this game.  v minulosti jsem tuto hru hrál
I've been playing this game.  začal sem v minulosti a ještě stále totu hru hraji


Struktura:

Větu sestavíme pomocí HAVE/HAS + past participle (sloveso "ve třetím" tvaru: be > been, see > seen ad.):

  + I have had it for days.
He has been studying all night.
  - We haven't seen that before.
She haven't been working whole day!
  Q Have they answered you yet?
Has he been listening to?
  past continuous

ㄑ  

používáme pro popis událostí, které probíhaly v minulém čase (a již neprobíhají)   I was playing computer games yesterday.

Pro popis něčeho, co se stalo (past simple), zatímco se dělo něco jiného (past continuous) - oblíbené u testů   While I was watching TV, my toast burned.


Popis scény ve vyprávění, navození atmosféry (důraz na aktuálnost, průběh)  I was wandering what to do and everybody was getting angry.


Pro popis dvou souběžných událostí   While I was listening to the radio, I was thinking about my siblings.


Věty se tvoří pomocí slovesa to BE v minulém čase a sloves s příponou -ing.  past perfect simple + continuous

ㄑ  

Opět je rozdíl v tom, že u continuous se klade důraz na to, že něco probíhalo po nějakou dobu.


Používáme past perfect simple pro

věci a události, které se staly v minulosti před jinou událostí (vracíme se v čase), často používáme when, afterAfter the competition was over we found out, that somebody had stolen all medals.

  Pokud vyprávíme v časové posloupnosti, past perfect nepoužijeme:  I was so tired that I went to bed.

Používá se také pro přání do minulosti (kdybych byl býval.. ALE nejedná se o třetí kondicionál, jen to má k sobě významově blízko):


  Past perfect:  I wish I had passed that exam.
  3rd conditional:  If I had passed that exam, I'd have had a degree.


When I got home, they had left.(odešli předtím, než jsem se vrátil domů)
When I got home, they left.(odešli potom, co jsem dojel domů)


Používáme past perfect continuous pro

pokud mluvíme o události, která trvala až do jiné události v minulosti   We had been waiting for one hour before we got our meal!

pro popis dějů, stavů s důrazem na průběh, délku trvání   I was very tired yesterday because I had been reading all night.


Struktura:

Větu sestavíme pomocí HAD + past participle (sloveso "ve třetím" tvaru: be > been, see > seen ad.):

  + I had wrote the letter.
He had been working for hours
  - She hadn't slept well.
I haven't been feeling well.
  Q Had you visited your parents?
Had she been playing long?
  future: will / shall

ㄑ  

Will používáme:

Náhlá rozhodnutí, změna:   Oh, I will stay home then.

Předpovědi, domněnky (často s think, believe, expect, hope):   I hope I will be an astronaut.

Nabídky:   I will buy it if you want.

Žádosti:   Will you help me?

Sliby:   Yes, I'll be there.

Výhružky:   Get out or I will call the police.

Fakta:   Summer holiday will be much longer this year.


Shall používáme:

Nabídky:   Shall I go there?

Návrhy:   Shall we buy this car?

Dotazy (rady):   Where shall I put this jacket?


Struktura:

Větu sestavíme pomocí SHALL / WILL + present simple:

  + We will visit our parents someday.
použití shall je archaické: You shall do this.
  - She hadn't slept well.
použití shall je archaické: You shall not pass!
  Q Will you harvest apples?
Shall we continue?
  future: going to

ㄑ  

Používáme při záměru (silné rozhodnutí, silnější než will):   I am going to sell my car tomorrow.

Předpovědi založené na náhlé změně, na evidenci v přítomnosti:
Look! This building is going to fall! (will)
  This building will fall one day. (going to)


Struktura:

Větu sestavíme pomocí to be + GOING TO + present simple:

  + She is going to win this race!
  - You are not going to phone
  Q Is it going to rain now?
  future continuous (will + ing, to be + ing)

ㄑ  

Will + ing použijeme:

pro popis věcí, dějů odehrávajících se po nějakou dobu v budoucnosti:   I will be watching a movie at eight.

pro události, které se pravidelně odehrávají a nebo jsou očekávány:   She'll be having a baby!

při popisu událostí, které se budou odehrávat v běžném sledu:   I will be staying in this night.

Můžeme jej použít i pro hádání o něčem, co by se mohlo dít právě teď (předpokládáme):   Don't go shopping now, they will be having a lunch break.


Obvykle zde najdeme často požívané fráze:

 • By...
 • By the time + časové určení slovesem v PRESENT SIMPLE (By the time I am in school..)
 • This time + kdy (By the time next month..)
 • In ____ year's time...
 • When + časové určení slovesem v PRESENT SIMPLE (When I go out..)


To be + ing použijeme:

při popisu událostí, odehrávajících se v bezprostřední budoucnosti  I am playing a football match in a hour.

když mluvíme o dohodnutých schůzkách, návštěvách (arrangments)  I am seeing a doctor tomorrow.(už jsem zavolal a jsem objednaný)

velice často obsahují časová určení


Struktura:

  + He will be studying at night.
We are having a dinner soon.
  - She won't be working.
I am not cooking tommorow.
  Q Will you be working at nine?
Is he visiting his parents tomorrow?

Nezapomínejte na slovesa, která se nikdy nepoužívají v -ing tvaru:

 • POSSESS
 • OWN
 • BELONG
 • LIKE
 • LOVE
 • HATE
 • SEEM
 • BE
 • COST
 • WANT
  future: present simple / to be + to

ㄑ  

Present simple použijeme:

pro obvyklé věci, které se budou dít pravidelně (podle nějakého rozvrhu, plánu ad.)  The bus leaves at two.

ve větách s budoucností po after, when, as soon as, untilI will go to bed when I get home.


To be + to

oficiální schůzky, zvláště při ohlašování  The president is to visit the USA tomorrow.

dá se použít místo GOING TO, je více formální Their house is to be sold soon.


Struktura:

  + School ends at four.
I am to book a hotel.
  - The library doesn't close on lunchbreak.
We are to skip this lecture.
  Q Does the train arrive at three?
Is she to write an essay?
  future perfect

ㄑ  

používáme pro věci, které se mají stát do nějakého data v budoucnosti  I will have completed my course by the 4th of July.


Struktura:

Větu vytvoříme pomocí WILL a present perfect (HAVE/HAS + past participle):

  + I will have finished my homework by the time our lesson starts.
  - She won't have made it on time by Sunday.
  Q Will you have written this book by the next year?
  zero conditional

ㄑ  

Ani si prakticky neuvědomujeme, že ho používáme. Jedná se o normální tvar věty If ..., then ... / When ..., then...

Použití pro popsání skutečnosti (věci, co jsou vždy nějak):   When you fall to water, you get wet.

Použití pouze přítomného prostého času:   When you mix yellow and blue, you get green.

  1st conditional

ㄑ  

Používá se, když mluvíme o možných událostech v budoucnosti:   If you try it, you will see whether it works.


Struktura:

Není jednoznačná, po IF je vždy prostý čas - ale různých druhů: present contiuous / simple / perfect , stejně tak druhá věta obsahuje budoucnost will / going to / modals / ... pro vyjádření budoucnosti.

Věta nemusí nutně obsahovat IF:   Try it and you will see whether it works.

  present simple - modal If you promise me to behave yourself, you can go there.
  present simple - be going to If you don't come, we are going to leave without you.
  present simple - imperative If you need anything, just ask.
  present simple - will/modal/imperative If you're leaving, I'll come with you.
  present perfect - will/modal/imperative If you've finished your homework, you can go out.
  present perfect continuous - will/modal/imperative If he has been playing too long, he may get hurt.
  imperative + and/or - modal Go in or you will get too wet.

Kromě toho lze použít fráze (just) in case, provided, unless:   Unless you finish it quickly, you will fail.   Bring an umbrella in case it rains.

  2nd conditional

ㄑ  

Používá se, když mluvíme o smyšlených věcech či situacích, nepravděpodobných/nemožných událostech:   If I had a cat, I would be able to get rid of mice.Struktura:

Budeme si pamatovat, že po IF je vždy minulý čas, a druhá věta obsahuje v minulém čase už jen tu podmínku WOULD/COULD, proto sloveso je v infinitivu. Stačí se tedy podívat, kde je IF, a už neuděláte chybu.

  + If she wrote that letter, I would write her back.
He would give it to me, If I apologized.
  - If you didn't fail me, I would give you all the money.
We wouldn't come, If we expected this.

Není chybou, když se používá WERE u všech vět nehledě na osobu, a je jedno, jestli použijete WERE, nebo WAS:  If he were prepared, he wouldn't fail.


Používejte vždy COULD pro vysněné schopnosti (tedy kdybych MOHL hrát/zpívat/malovat...):  If I could sing, I would join a band.  If I sang, I would join a band.

  3rd conditional

ㄑ  

Používá se, když mluvíme o přáních nebo smyšlených věcech či situacích v minulosti (typické české "kdybych byl býval ..."):   If he had written a book, he might have been famous.


Struktura

Budeme si pamatovat, že po IF je vždy předminulý čas (to je přece logické: stalo by se něco, kdyby (if) se stalo/nestalo něco jiného, což je odkaz před nějakou jinou věc v minulosti, což je primární použití předminulého času) a druhá věta obsahuje v minulém čase už jen tu podmínku WOULD/COULD + HAVE a sloveso je v příčestí minulém. Zase se tedy stačí podívat, kde je IF, a už neuděláte chybu. Dobře se pamatuje, že kde není could/would, tak musí být o minulý čas víc, aby se to vyrovnalo (tedy co minulý čas, to bod:  If I had (+1) waited (+1) a bit longer, I would (+1) have (+0) seen (+1) falling stars.).


Struktura:

  + If I had finished my thesis, I would have had a doctor title.
We could have beaten them, If we had been stronger.
  - If you hadn't stolen it, I would have let you go.
He wouldn't have failed last exam, If he had prepared properly.

Problémem někdy bývá zkracování, kdy pak už člověk nemusí trefit, co má před sebou (I'd může znamenat I had nebo I would) a poznáte to jen podle toho, co je za tím, proto se nedoporučuje had zkracovat:   If I had borrowed some money, I'd have bought a car.  If I'd borrowed some money, I'd have bought a car.


  passive tenses

ㄑ  

Typicky: pokud se podmětu něco stalo (a není to jeho činností) - stejné jako v čj - zločinec byl zatčen a ne zločinec se zatknul):   The famous robber has just been arrested!


Pokud se chceme vyhnout používání they, someone..:   The job will be finished by tommorow.


Popisování procesu:   Then, the nuts are skinned and grated.


Oficiální oznámení:   The president of Ireland has been killed.


Výzkumy, zprávy, reportáže..:   The meeting is being held just now.


Struktura

Věty se skládají ze slovesa být ve tvaru daného času a libovolného slovesa v minulém 3. tvaru (past participle).

Tense Pattern Example
  Present simple am/is/are + past participleChampagne is made in France.
  Present continuousam/is/are being + past participleYour request is being considered.
  Past simple was/were + past participleWe were hired two months ago.
  Past continuouswas/were being + past participleHe was being bothered for two hours yesterday!
  Past perfecthad been + past participleThis contest had been finished by January.
  Future simplewill be + past participleMy application will be accepted for sure!
  Future perfectwill have been + past participleMy thesis will have been finished by the next week.
  to be going toam/is/are going to be + past participleI am going to be the chosen one, you'll see!
  modalsmodal + be + past participleYour room should be cleaned by tomorrow.

  causative

ㄑ  

Používá se jako fráze ve smyslu 'zaplatit někomu za dělání něčeho'.

Ve větě danou akci nedělá podmět, ale předmět.

Často se používá jen s present simple, continuous, future simple, past simple.


have/get something done

Pokud za nás někdo něco dělá:   I am having my room painted right now. (někdo mi maluje pokoj)

Pokud mluvíme o nepříjemných věcech, používáme have:   I had my wallet stolen two days ago.

Když se něco má stát s obtížemi:   I am afraid you will have to get your essay rewritten.

Vytvoříme pomocí have/get v daném čase:

have/get + object + past participle

have/get somebody do something

Pokud přimějeme někoho něco udělat:   I will have my sister to call you immediately.

Pokud přikazujeme:   Should I have my employees to finish it?

Prakticky se používá jen will v oznamovací větě nebo present simple v otázce:   Do you mind if I get my parents to pick me up?

Vytvoříme pomocí have/get v daném čase:

have + somebody + infinitive
get + somebody + to + infinitive

get ve smyslu become

Použijeme past participle s get ve smyslu stát se:   I will just get dressed, wait a minute!   My dog got run over by bus.

  relative clauses

ㄑ  

Rozšíření věty (tvorba vět vedlejších) pomocí that, which, who, whom ...

Používáme who, whom, whose, that pouze pro osoby; which, that pro věci.

Předložky SOME /ALL / NONE (FOR MORE THAN TWO) / NEITHER (FOR TWO)/ BOTH / ANY /EVERY.../ FIVE/ HUNDREDS/ A FEW/ MOST/ ....:

 • se zájmenem WHOM pro osoby
 • se zájmenem WHICH pro věci

defining relative clauses

Obsahují informace, bez kterých se věta neobejde:   He's the actor who got famous recently.

Lze vynechat who/that.., pokud hlavní věta obsahuje podmět/předmět, který je rozvíjen větou vedlejší:   He's the actor I've told you about!

✒ Vždy bez čárky:   He's the actor I've told you about!

✒ Předložky se mohou umisťovat za sloveso i před zájmena whom/which.., ale ne před who/that:
This was the result about which we were so afraid of.
  Is this your friend about whom you were talking about?
He's the actor about who I've told you! He's the actor I've told you about!
Is this the book for that you were looking? Is this the book (that) you were looking for?


non-defining relative clauses

Obsahují informace, které můžeme vypustit:   Some people, who don't have enough money, won't be able to buy this.

✒ Vždy s čárkou a nelze vynechat zájmena who/that..:   I was looking for my pen, which fell under the table, for hours!

Nemůžeme použít THAT:   I had two sons, both of whom died in war.

✒ Předložky se mohou umisťovat za sloveso i před zájmena:
John, who you spoke to yesterday, is my best friend.
  John, to whom you spoke yesterday, is my best friend.

Odběr novinek = Testy zdarma

Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2023 Scholastik s.r.o.